Świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego – czy zawsze je otrzymam jako osoba uprawniona?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uprawnieni do korzystania ze środków funduszu dowiedzą się na jakie celu i w związku z jakimi sytuacjami mogą ubiegać się o pomoc ze środków funduszu. Czy zawsze tę pomoc uzyskają?
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wybranymi zapisami ustawy w zakresie zakładowej działalności socjalnej.
Omówione zostaną także zasady korzystania ze środków socjalnych i wnioskowania o dopłaty.
Uczestnicy szkolenia będą mogli zadawać pytania i poznają konkretne przypadki, kiedy nie otrzymają świadczenia, mimo np. złożenia wniosku.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

 1. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa dotyczącymi ZFŚS.
 2. Pozna zasady wnioskowania o świadczenia z funduszu, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w świetle RODO.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Co to jest działalność socjalna w rozumieniu przepisów ustawy o ZFŚS.
 2. Kto może korzystać ze środków ZFŚS? (kto jest osobą uprawnioną)?
 3. Czy zawsze uprawniony otrzyma świadczenie (priorytety w przyznawaniu świadczeń z ZFŚS?
 4. Jakie mogą (i muszą) być kryteria przyznawania świadczeń?
 5. W jakiej formie mogę otrzymać świadczenie?
 6. Małżeństwa w zakładzie pracy a świadczenia z funduszu dla dzieci?
 7. Pracownik zatrudniony w kilku szkołach.
 8. Imprezy integracyjne – udział czy żądanie ekwiwalentu?
 9. Zasady dokumentowania sytuacji socjalnej uprawnionego – czy muszę przedkładać zaświadczenia?
 10. Czy jako uprawniony do korzystania do świadczeń z funduszu mogę odwołać się od decyzji dyrektora?
 11. Dlaczego warto wydatkować uzyskane świadczenie zgodnie z jego celem?
 12. Świadczenia z ZFŚS a RODO.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.