Praca metodą projektu edukacyjnego na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Projekt jest i środkiem, i celem nauczania. Terminu tego używa się zarówno w odniesieniu do metody nauczania pozwalającej na dzielenie materiału nauczania na serię małych projektów, jak i do formy organizacyjnej pracy nauczyciela z uczniami. Istota tej metody polega na tym, że uczniowie realizują określone zadanie (przedsięwzięcie) w oparciu o przyjęte wcześniej założenia
   Projekt jest to wspólne, kreatywne działanie ukierunkowane na wytworzenie produktu końcowego, za którego przebieg odpowiadają zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Istotą projektu jest to, że uczniowie realizują określone zadanie – znacznie obszerniejsze niż tradycyjne działania.
   Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną kompetencję jaką jest przedsiębiorczość, rozumiana jako umiejętność zamieniania zamiarów w czyn. Warto zaznaczyć, że projekt edukacyjny łączy w sobie zadania zespołowe i indywidualne oraz odpowiedzialność zespołową i jednostkową. Zespołowy projekt uczniowski to okazja do współdziałania, polegająca na wspólnym wykonywaniu zadań i pomaganiu sobie nawzajem, ale też na indywidualnej realizacji zadań składających się na wspólny projekt.
   Podczas pracy metoda projektu uczniowie uczą się: wyszukiwania informacji, efektywnej współpracy, organizowania pracy, formułowania celów, określania zasad, wyrażania swych myśli i opinii, dyskusji, tolerancji, wyjaśniania nieporozumień, znajdowania związków między różnymi treściami, rozwijania kreatywności i fantazji, oceniania pracy własnej i innych.
   W zaleceniach do nowej podstawy programowej praca metodą projektu jest jedną
z zalecanych metod i dotyczy wszystkich przedmiotów.
Chociaż praca metodą projektu jest metodą znaną, warto jednak szerzej omówić
te zagadnienia.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik pozna rodzaje projektów edukacyjnych i będzie wiedział, które z nich najlepiej zastosować w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 2. Słuchacz pozna etapy pracy metodą projektu i potrafi je przenieść na grunt szkolny.
 3. Słuchacz w oparciu o podane przykłady potrafi ocenić mocne strony tej metody i uniknąć zagrożeń.
 4. Uczestnik zastosuje projekt edukacyjny jako jeden z zalecanych warunków realizacji podstawy programowej.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zadania współczesnej szkoły i nowatorstwo ich realizacji.
 2. Metoda projektu – wstęp, założenia, cele, zalety, cechy dobrych projektów.
 3. Etapy pracy metodą projektu.
 4. Formy pracy i metody, aspekt wychowawczy przy wykorzystaniu projektu edukacyjnego.
 5. Rola nauczyciela w pracy z projektem edukacyjnym.
 6. Dokumentowanie działań uczniów w trakcie realizacji projektu edukacyjnego.
 7. Omówienie przykładowych projektów edukacyjnych.
 8. Tworzenie projektów edukacyjnych – warsztaty, podsumowanie pracy w grupach.
 9. Wymiana doświadczeń, dyskusja.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.