Prawa i obowiązki nauczycieli w świetle aktualnych przepisów. Komunikacja i zarządzanie a mobbing w środowisku pracy.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Prawa i obowiązki nauczycieli nie są zebrane w jednym akcie prawnym, co zapewne znacznie utrudnia ich zapamiętanie. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość przypomnienia sobie podstawowych praw i obowiązków określonych w przepisach prawa oświatowego.
Zostaną przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące stylów komunikowania się pracowników między sobą, ale też w relacjach z przełożonym.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze zjawiskiem mobbingu w świetle Kodeksu pracy i wyroków sądowych, charakterystycznymi objawami i skutkami mobbingu, sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym komunikowania się w sposób asertywny.
Zostaną omówione przykłady, które są często mylone z mobbingiem.
Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

 1. zapoznanie z prawami i obowiązkami nauczyciela
 2. poznanie sposobów komunikowania się w zakładzie pracy
 3. poznanie sposobów reagowania w sytuacjach trudnych, w tym w sposób asertywnych (technik asertywnej reakcji)
 4. poznanie przyczyn, objawów i sposobów radzenia sobie w sytuacji mobbingu

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Prawa i obowiązki nauczycieli
 2. O mobbingu w Kodeksie pracy i wyrokach sądowych
 3. Jakie kryteria powinny być spełnione, aby świadczyły o mobbingu?
 4. Płaszczyzny mobbingu – skutki mobbingu dla jednostki i zakładu pracy
 5. Środki prawne ograniczające mobbing
 6. Kiedy działania pracodawcy nie są mobbingiem?
 7. Asertywność – wybrane techniki

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.