Praca z uczniem zdolnym.

„Wystarczy, że dana jest nam szansa, byśmy mogli stać się tym, kim chcemy”.
(Jose Ortega y Gasset)

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Od kilku lat przedmiotem badania Najwyższej Izby Kontroli są prowadzone w szkołach działań w zakresie opieki nad uczniami zdolnymi. Z opublikowanych raportów wynika, że w Polsce brakuje systemowych działań w tym zakresie.
NIK zwraca uwagę, że szkoły nie znają instrumentów i narzędzi służących diagnozowaniu
i wspieraniu uzdolnień uczniów. Najczęściej stosowanymi kryteriami przy wyborze uzdolnionych są osiągnięcia ucznia – w nauce szkolnej i dziedzinach sportowych. Diagnoza ucznia zdolnego oparta jest głównie na obserwacji, intuicji, wyczuciu, a czasami stereotypach.
Szkoły mają także problem z rzeczywistym wspieraniem rozwoju najzdolniejszych uczniów. Liczne zajęcia pozalekcyjne służą głównie przygotowaniu uczniów do konkursów. Zdaniem specjalistów, takie zajęcia, ze względu na ich ogólnodostępność, nie można uznać za formę wsparcia dla uczniów uzdolnionych. Zatem istnieje potrzeba opracowania w szkołach systemu wyłaniania uczniów szczególnie uzdolnionych i ich wspomagania.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Nauczyciele:

 • poznają prawne uwarunkowania pracy z uczniem zdolnym,
 • poznają narzędzia służące do identyfikowania i diagnozy uczniów zdolnych,
 • będą umieli wykorzystać w praktyce metodę „pięciu kroków ku kreatywności”,
 • potrafią stworzyć bank metod aktywizujących i ćwiczeń pobudzających kreatywność,
 • dowiedzą się, jak zbudować szkolny system wspierania uzdolnień.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne regulujące pracę z uczniami zdolnymi.
 2. Zdolności, uzdolnienia, talent – podstawą rozpoznania uczniów zdolnych.
 3. Uczeń zdolny i „podwójnie wyjątkowy”.
 4. Identyfikowanie i diagnoza uczniów zdolnych – przykładowe narzędzia badawcze.
 5. Myślenie dywergencyjne w procesie dydaktycznym, czyli wyzwalanie kreatywności.
 6. Kształcenie uczniów zdolnych – indywidualne programy i indywidualizowanie nauczania
 7. Model Wspierania Uzdolnień w szkole – zasady tworzenia w kilku krokach.
 8. Mentoring – tutoring – coaching w szkolnej praktyce.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne(180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.