You are currently viewing Poznaj Polskę – nowe przedsięwzięcie MEiN.

Poznaj Polskę – nowe przedsięwzięcie MEiN.

 • Post category:Artykuły

„Poznaj Polskę” – 4 obszary edukacyjne.

MEiN 12 sierpnia 2021 roku przedstawił nowe przedsięwzięcie o nazwie ,,Poznaj Polskę”, które ma:

 • uatrakcyjnić proces nauczania: nauka w unikalnym środowisku edukacyjnym, poszukiwanie śladów historii, eksperymentowanie w centrach nauki,
 • być cenną pomocą dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej,
 • promować nowoczesną edukację patriotyczną.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” będzie realizowane we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Podmioty te przygotują propozycję punktów edukacyjnych do wycieczek, uwzględniając grupy wiekowe uczniów
.
Dzięki przedsięwzięciu ,,Poznaj Polskę” uczniowie otrzymają możliwość poznania naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz osiągnięć polskiej nauki.
Wycieczki będą realizowane w ramach 4 obszarów edukacyjnych:

 • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe,
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Przedsięwzięcie ma charakter pilotażu. Na jego realizację od września do grudnia bieżącego roku przeznaczono 15 mln złotych.
Zainteresowane szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.
Dofinansowywane będą wyjazdy organizowane w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli od września do czerwca, których program będzie obejmował:

 • w przypadku wycieczki jednodniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej cztery punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej sześć punktów edukacyjnych.

Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych) w trzech grupach wiekowych:

 • I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
 • II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych,
 • III grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Środki finansowe, po złożeniu wniosku o dofinansowanie wycieczki, otrzymają organy prowadzące szkoły publiczne oraz niepubliczne.
Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na:

 • wycieczkę jednodniową – do 5 tys. zł,
 • wycieczkę dwudniową – do 10 tys. zł,
 • wycieczkę trzydniową – do 15 tys. zł.

Pozostałe 20 proc. kosztów wycieczki organ prowadzący będzie finansować z własnych środków.
Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia szkoła będzie mogła przeznaczyć na sfinansowanie kosztów poniesionych na organizację wycieczek, takich jak: pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczki.

Organy prowadzące szkoły będą mogły składać wnioski od 6 do 30 września br. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia w bieżącym roku. O przyznaniu środków decydować będzie kolejność wpływu do ministerstwa prawidłowo wypełnionych wniosków. Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie wycieczek będzie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MEiN. Organ prowadzący szkołę podpisze umowę z ministerstwem i otrzyma pieniądze na wyjazd uczniów.

Procedura składania wniosku:

 • nauczyciel zgłasza chęć wyjazdu na szkolną wycieczkę do dyrektora szkoły,
 • dyrektor przekazuje to zgłoszenie do organu prowadzącego,
 • organ prowadzący wypełnia tzw. formularz ogólny udostępniony w strefie pracownika SIO,
 • formularz po pozytywnej weryfikacji przez MEiN będzie uzupełniany wnioskami o dofinansowanie wycieczek.

Uwaga: jeśli organem prowadzącym szkołę nie jest jednostka samorządu terytorialnego, wówczas zarówno tzw. formularz ogólny, jak i wniosek wypełni dyrektor szkoły po wcześniejszym uzyskaniu upoważnienia od organu prowadzącego.

Ważne:
Szkoły otrzymają szczegółowe informacje o przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” w drugiej połowie sierpnia.
Formularz zgłoszeniowy będzie udostępniony w SIO 6 września.

Źródło: mein.gov.pl