You are currently viewing Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021r

Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021r

 • Post category:Artykuły

Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021r.


 

W BIP znajduje się projekt z 26 stycznia 2021r. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia ………………… 2021r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021r. Projektowane rozporządzenie zgodnie z założeniem wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2021r.
W uzasadnieniu czytamy, że rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu utrzymują, co do zasady, rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020r. (Dz. U. poz. 479). Na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2021r. mogą wnioskować szkoły i klasy uprawnione do uzyskania dotacji celowej. Ponadto mogą wnioskować szkoły i klasy, które otrzymały dotację celową w 2019r. i 2020r., w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Rozporządzenie określa na 2021 r.:

 1. sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w tym kwot refundacji, oraz wzór formularza zawierającego te informacje;
 2. wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, w tym kwot refundacji, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego
  oraz osobę fizyczną;
 3. sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku
  o udzielenie dotacji celowej, w tym kwot refundacji, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
 4. tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, w tym kwot refundacji, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;
 5. szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, w tym kwot refundacji, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

 
Planowane kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

 1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego
  lub materiały edukacyjne – w przypadku klas I–III w wysokości 90 zł na ucznia;
 2. podręczniki lub materiały edukacyjne w wysokości:
  a) 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
  b) 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
  c) 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe pozostaje niezmieniona i wynosi do 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 25 zł na ucznia – w przypadku klas
IV–VIII.
To wybrane informacje z projektu rozporządzenia. Więcej na stronie www.mein.gov.pl. Należy podkreślić, że projekt nie jest źródłem prawa.