You are currently viewing Organizacja zajęć wspomagających od 1 września 2021 r.

Organizacja zajęć wspomagających od 1 września 2021 r.

 • Post category:Artykuły

Organizacja zajęć wspomagających od 1 września 2021 r.

Prawidłowa organizacja i dokumentowanie zajęć wspomagających realizowanych od początku nowego roku szkolnego odbywa się na podstawie następujących przepisów prawa:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 983),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1343),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1664).

Zgodnie z prawem zajęcia wspomagające nie są obowiązkowe dla ucznia, są dokumentowane w dziennikach innych zajęć i mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych:

 • szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do klas IV-VIII tych szkół,
 • szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół,
 • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego – dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego.

Zadania dyrektora:

 • ustala w uzgodnieniu z radą pedagogiczną przedmiot lub przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły,
 • ustala termin, do którego rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają dyrektorowi tej szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów (mogą to być pierwsze dni roku szkolnego),
 • planuje organizację zajęć na czas od 2 września do 22 grudnia 2021 r.
 • nie zamieszcza zajęć wspomagających w arkuszu organizacyjnym,
 • przedstawia organowi prowadzącemu liczbę godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w danym okresie i listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć,
 • przedstawia organowi, który udzielił dotacji tylko jedno rozliczenie wykorzystania dotacji celowej. Będzie ono składane – wg wzoru opracowanego przez MEiN – do końca stycznia 2022 r. i będzie dotyczyło wszystkich zajęć wspomagających przeprowadzonych w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.
 

Wynagrodzenie nauczycieli

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć zajęcia wspomagające realizują w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy – Karta Nauczyciela. Za realizację tych zajęć otrzymują wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, które zgodnie z powołanym przepisem wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
Natomiast nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć zajęcia wspomagające realizują w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (pensum). W celu zwiększenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela w okresie realizowania przez niego zajęć wspomagających niezbędne jest sporządzenie aneksu do umowy o pracę.
W przypadku zaistnienia takiej konieczności do realizacji zajęć wspomagających można również zatrudnić nauczyciela, który nie pracował dotychczas w danej szkole. Zatrudnienie nowego nauczyciela powinno nastąpić zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela.
Nauczyciele, którzy zajęcia wspomagające realizują w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, za realizację tych zajęć otrzymają wynagrodzenie takie jak za realizację innych zajęć w ramach pensum, tj. ustalone odpowiednio do poziomu ich wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego.

 

Ważne informacje:

 1. Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Godzina zajęć trwa 45 minut.
 3. Najważniejsze zmiany wprowadzone w lipcowej nowelizacji rozporządzenia to:
  • możliwość zwiększenia liczby godzin zajęć wspomagających (z 10 do 15 godzin zajęć na oddział szkolny);
  • podwojenie limitu tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających, co daje szkołom jeszcze większą elastyczność ich organizacji:
  ,,§ 10g. 9. Tygodniowa liczba godzin zajęć wspomagających nie może być wyższa od liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z tym że w przypadku zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. – tygodniowa liczba godzin tych zajęć nie może być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z uwzględnieniem pkt 1.”
  • uelastycznienie przepisów w zakresie organizacji zajęć wspomagających w klasie IV szkoły podstawowej (w przypadku szkoły podstawowej, w której ogólna liczba uczniów klas IV–VIII wynosi 60 lub więcej, ale w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów):
  ,,§ 10g. 8a. W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV–VIII jest większa niż 59 uczniów a liczba uczniów klasy IV jest mniejsza niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów. Przepisów ust. 5–7 nie stosuje się.”

Źródło: www.mein.gov.pl