Odpowiedzialność prawna nauczyciela w świetle prawa i najnowszych zmian w prawie – o czym warto wiedzieć i pamiętać?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Z odpowiedzialnością nauczyciel styka się w momencie gdy jego działanie z jakiś przyczyn nie jest akceptowalne przez ucznia i/lub jego rodzica, albo pracodawcę. Tylko, że wówczas mówimy już o skutkach takiego działania, a nie sposobach uniknięcia odpowiedzialności.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z rodzajami odpowiedzialności prawnej, ponoszonej w związku z wykonywaną pracą, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w obowiązujących przepisach prawa.
Zostaną omówione konkretne przykłady działania (zaniechania) prowadzące do odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej, cywilnej i karnej, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów w przedmiotowym zakresie.
Uczestnicy dowiedzą się, w jakich sytuacjach można uniknąć odpowiedzialności.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych zdarzeń implikujących poszczególne rodzaje odpowiedzialności prawnej.
Cele:

 1. poznanie zasad odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej
 2. poznanie przesłanek odpowiedzialności cywilnej i karnej na zasadzie winy (umyślnej i nieumyślnej)
 3. poznanie wybranych przepisów prawa w zakresie ochrony prawnej nauczyciela

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Rodzaje odpowiedzialności prawnej:
  1) porządkowa – dlaczego nauczyciel podlega tej odpowiedzialności i w jakich przypadkach;
  2) dyscyplinarna – po zmianach w Karcie Nauczyciela;
  3) cywilna – nauczyciela, szkoły, dyrektora czy organu prowadzącego?
  4) karna – czy można uchylić się od takiej odpowiedzialności?
 2. Zasady odpowiedzialności porządkowej – podstawa prawna, rodzaje kar, procedura nakładania kary. Uprawnienia nauczyciela w przypadku otrzymania kary porządkowej. Odpowiedzialność materialna pracownika w świetle Kodeksu pracy.
 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna w świetle zmian w Karcie Nauczyciela – wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, kary w postępowaniu dyscyplinarnym i ich zatarcie. Omówienie przykładów czynów, zachowań, które uchybiają godności i obowiązkom nauczyciela.
 4. Odpowiedzialność cywilna – przesłanki odpowiedzialności osoby zobowiązanej do nadzoru, odpowiedzialność indywidualna nauczyciela. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom – kto jest zobowiązany i w jakim zakresie?
 5. Odpowiedzialność karna – odpowiedzialność z winy umyślnej i nieumyślnej. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną nauczyciela.
 6. Ochrona prawna nauczyciela. Przykłady wykroczeń i przestępstw w rzeczywistości szkolnej.

ADRESACI SZKOLENIA:

szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.