Ochrona danych osobowych w świetle rodo a odpowiedzialność prawna.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych uczniów zgodnie z RODO oraz rodzajami odpowiedzialności prawnej, ponoszonej w związku z nieprzestrzeganiem tych zasad, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w obowiązujących przepisach prawa.
Zostaną omówione konkretne przykłady działania (zaniechania) prowadzące do odpowiedzialności prawnej, w szczególności dyscyplinarnej i karnej.
Uczestnicy dowiedzą się, w jakich sytuacjach można uniknąć odpowiedzialności.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych zdarzeń implikujących poszczególne rodzaje odpowiedzialności.

Cele:

 1. poznanie zasad przetwarzania danych osobowych uczniów w świetle RODO
 2. poznanie zasad odpowiedzialności za naruszenie ochrony danych osobowych
 3. uświadomienie uczestnikom szkolenia przesłanek odpowiedzialności cywilnej i karnej na zasadzie winy (umyślnej i nieumyślnej)
 4. przybliżenie wybranych przepisów prawa w przedmiotowym zakresie

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wybrane zapisy RODO – zasady przetwarzania danych
 2. Wybrane zapisy ustawy o ochronie danych osobowych – zakres stosowania
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w szkole
 5. Ryzyko utraty danych osobowych uczniów
 6. Polityka ochrony danych osobowych, w tym: zabezpieczenia organizacyjne, fizyczne i informatyczne
 7. Odpowiedzialność prawna w związku z utratą danych osobowych uczniów
 8. Odpowiedzialność karna – odpowiedzialność z winy umyślnej i nieumyślnej.
 9. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną nauczyciela.
 10. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom – kto jest zobowiązany i w jakim zakresie?
 11. Przykłady wykroczeń i przestępstw w rzeczywistości szkolnej.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.