Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Kwestie dotyczące oceniania reguluje ustawa o systemie oświaty i stosowne rozporządzenie ministra edukacji narodowej. Na ich podstawie szkoły budują szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego. W wielu szkołach obok oceniania sumującego podejmuje się decyzje o wprowadzeniu oceniania kształtującego. Dlaczego? Ocenianie kształtujące to nie tylko ocenianie, ale inna filozofia nauczania. Celem oceniania kształtującego jest doprowadzenie do sukcesu ucznia i nauczyciela. Zatem warto poznać elementy OK i zasady ich stosowania oraz podjąć próbę ich wprowadzenia do praktyki szkolnej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnik zna funkcje oceny szkolnej i regulacje prawne dotyczące oceniania.
  2. Uczestnik zna elementy oceniania kształtującego i zasady ich stosowania.
  3. Uczestnik buduje konspekt lekcji zgodnie z ideą OK.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Funkcje oceny szkolnej i regulacje prawa dotyczące oceniania.
  2. Ocenianie kształtujące – na czym polega?
  3. Elementy OK i ich stosowanie w praktyce szkolnej.
  4. Planowanie lekcji zgodnie z ideą OK.
  5. Korzyści i niedogodności wynikające z wprowadzenia OK.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.