You are currently viewing Ocena pracy dyrektora szkoły

Ocena pracy dyrektora szkoły

 • Post category:Artykuły

Ocena pracy dyrektora szkoły.

Ocena pracy dyrektora szkoły dotyczy stopnia realizacji obowiązków określonych w art.6  i art.7 ustawy Karta Nauczyciela:
„Art. 7.
 1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym  służbowym  wszystkich  pracowników  szkoły,  przewodniczącym  rady pedagogicznej.  Dyrektor  sprawuje  opiekę  nad  dziećmi  i młodzieżą  uczącą  się w szkole.
 2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 
 1. dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
 2. realizację  zadań  zgodnie  z uchwałami  rady  pedagogicznej  i rady  szkoły, podjętymi  w ramach  ich  kompetencji  stanowiących,  oraz  zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
 3.  tworzenie  warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
 4. zapewnienie  pomocy  nauczycielom  w realizacji  ich  zadań  i ich  doskonaleniu zawodowym;
 5. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
 6. zapewnienie  bezpieczeństwa  uczniom  i nauczycielom  w czasie  zajęć organizowanych przez szkołę.” 
oraz w art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy Prawo oświatowe:
 
,, Art. 68. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
 1. kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2;
 3. sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. realizuje  uchwały  rady  szkoły  lub  placówki  oraz  rady  pedagogicznej,  podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 
 5. dysponuje  środkami  określonymi  w planie  finansowym  szkoły  lub  placówki zaopiniowanym przez radę  szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe  wykorzystanie,  a także  może  organizować  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
 6. wykonuje  zadania  związane  z zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 8. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 9. stwarza  warunki  do  działania  w szkole  lub  placówce:  wolontariuszy, stowarzyszeń  i innych  organizacji,  w  szczególności  organizacji  harcerskich, których  celem  statutowym  jest  działalność  wychowawcza  lub  rozszerzanie  i wzbogacanie  form  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej,  opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
 10. odpowiada  za  realizację  zaleceń  wynikających  z orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 11. współpracuje  z pielęgniarką  albo  higienistką  szkolną,  lekarzem  i lekarzem dentystą,  sprawującymi  profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  nad  dziećmi i młodzieżą,  w tym  udostępnia  imię,  nazwisko  i numer  PESEL  ucznia  celem właściwej realizacji tej opieki;
 12. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania  danych  osobowych  przez  szkołę  lub  placówkę  z  przepisami  o ochronie danych osobowych.
 
 1. Dyrektor  jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w szkole  lub placówce  nauczycieli  i pracowników  niebędących  nauczycielami.  Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania  i zwalniania  nauczycieli  oraz  innych  pracowników  szkoły  lub placówki;
 2. przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych  nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;
 3. występowania  z wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej  i rady szkoły  lub  placówki,  w sprawach  odznaczeń,  nagród  i innych  wyróżnień  dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.
 1. Dyrektor  szkoły  lub  placówki  w wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje z radą  szkoły  lub  placówki,  radą  pedagogiczną,  rodzicami  i samorządem uczniowskim.”, a w przypadku realizowania przez dyrektora zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – także obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy Prawo oświatowe
Pozostałe wymagania, nie przywołane cytatami,  są takie same wobec nauczycieli i dyrektora.
Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje kurator oświaty, jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Organ prowadzący dokonuje  oceny cząstkowej. Przed dokonaniem oceny kurator zasięga opinii rady szkoły/rady pedagogicznej i zakładowych  organizacji związkowych działających w danej szkole.
 W projekcie karty oceny zawarte są treści ocen cząstkowych przygotowanych przez wskazanego przez kuratora oświaty wizytatora i organ prowadzący. 
Z projektem oceny zapoznawany jest dyrektor, który może wnosić swoje uwagi i zastrzeżenia. Mogą być uwzględnione przez kuratora. Procedura ustalania oceny pracy zawodowej dyrektora  kończy się wręczeniem mu oryginału karty oceny. Dyrektor może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie oceny. Wówczas kurator powołuje zespół oceniający, który na zakończenie swojej działalności: podtrzymuje ocenę pracy  albo uchyla ocenę pracy oraz ustala nową ocenę pracy dyrektora, albo  uchyla ocenę pracy oraz przekazuje do ponownego ustalenia oceny pracy, jeśli ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa.  
Ocena pracy dyrektora ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym, zgodnie z treścią art. 6a ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela.
Kopia karty oceny jest przekazana organowi prowadzącemu w celu dołączenia do teczki akt osobowych dyrektora. 
Ważność oceny pracy  dyrektora wynosi 5 lat. Kandydat na dyrektora szkoły musi legitymować się co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na to stanowisko – §1 ust.1 pkt 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce poz. 1597 z póź. zm.
 
 

Podstawy prawne:


 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215 z póź. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 z póź. zm.) 
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1625)