Obowiązki nauczyciela w świetle prawa i etyki zawodowej. Etyka w praktyce szkolnej i prawie oświatowym. Odpowiedzialność za uchybienie godności zawodu nauczyciela.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Problem etyki nauczycielskiej pojawia się okazjonalnie, zazwyczaj gdy ujawni się jakiś skandal. Może zatem zanim „coś” się wydarzy, warto sobie przypomnieć podstawowe powinności nauczycielskie opisywane w prawie oświatowym i literaturze przedmiotu.
Z punktu widzenia nauczyciela cenne jest, aby uczeń postrzegał swojego nauczyciela jako mistrza, mentora, przewodnika, ponieważ jest to jeden z warunków zaangażowania się ucznia w naukę i wzrost jego motywacji do przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności.
Zasady etyki zawodowej są wezwaniem do wszystkich nauczycieli, aby w życiu i pracy zawodowej kierowali się prawdą i dobrem dziecka, w szczególności w kontekście wyzwań cywilizacyjnych, kiedy to tradycyjna rola nauczyciela odchodzi do lamusa.
Od wysiłku wychowawczo-dydaktycznego nauczycieli zależy właściwe rozumienie wartości moralnych i docenianie ich wagi w życiu każdego człowieka.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami etyki zawodowej, choć nieujętymi formalnie w ramy prawe (tj. kodeks etyki zawodowej), lecz niezbędnymi w pracy pedagoga.
Uczestnikom szkolenia zostaną przypomniane obowiązki nauczyciela wynikające z przepisów prawa oraz powinności etycznych istotnych w pracy nauczyciela.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały, w tym przykładowy zestaw zasad etyki zawodowej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia:
Zasadniczym celem i zadaniem jest uświadomienie nauczycielom wagi moralnego wymiaru ich pracy oraz przypomnienie obowiązków i zasad odpowiedzialności za uchybienie godności zawodu nauczyciela.

Uczestnicy szkolenia:

 1. przypomną sobie obowiązki nauczyciela określone w prawie i zasady etyki zawodowej nauczyciela wynikające z prawa oświatowego oraz określone w literaturze przedmiotu;
 2. poznają zasady odpowiedzialności za uchybienie godności zawodu nauczyciela;
 3. zapoznają się z dylematami etycznymi współczesnego nauczyciela.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Obowiązki nauczyciela w świetle ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela i rozporządzeń.
 2. Etyka zawodowa nauczycieli w prawie.
 3. O etyce w literaturze przedmiotu – powinności etyczne nauczyciela:
  1) sprawiedliwość – między obiektywizmem a indywidualizacją
  2) prawdomówność jako głoszenie prawd subiektywnych
  3) odpowiedzialność jako zaufane przewodnictwo
  4) profesjonalizm jako refleksyjna praktyka.
 4. Dylematy etyczne współczesnego nauczyciela.
 5. Autorytet nauczyciela.
 6. Odpowiedzialność prawna za uchybienie godności zawodu nauczyciela i obowiązkom – przykłady uchybień godności zawodu nauczyciela.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, nauczyciele pracujący w szkole i przedszkolu.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.