You are currently viewing O projekcie w świecie wirtualnym czyli WebQueście.

O projekcie w świecie wirtualnym czyli WebQueście.

  • Post category:Artykuły

O projekcie w świecie wirtualnym czyli WebQueście.


 

   WebQuest (w wolnym tłumaczeniu „poszukiwania w Sieci”), jest zorientowanym na uczniowskie badania formatem zajęć edukacyjnych, w którym wyjściowym źródłem informacji jest Internet. Można powiedzieć, że jest to metoda projektu edukacyjnego przeniesiona w świat wirtualny.
Zasadniczym cele edukacyjnym WebQuestu jest nie tylko poszukiwanie informacji, ale przede wszystkim jej selekcjonowanie, opracowanie, ocenianie. To metoda, która bazuje na aktywności ucznia i – właściwe zaplanowana i zrealiozwana – prowadzi do rozwoju kompetencji kluczowych. Można ją stosować na każdym przedmiocie oraz na każdym etapie edukacyjnym. Uczniowie w oparciu o sieć internetową zgłębiają zadaną tematykę, starają się weryfikować jakość uzyskiwanej informacji (także w oparciu o źródła pozainternetowe). Pozyskane informacje i tworzone na ich podstawie struktury uczniowie gromadzą, redagują i przygotowują do prezentacji za pomocą elektronicznych narzędzi. Narzędziem może być serwis internetowy (np. Google Blogger), program do prezentacji (np. Power Point) lub w ostateczności nawet zwykły edytor tekstowy z osadzonymi ilustracjami i linkami do źródeł. Narzędzie powinno zostać dobrane stosownie do formy i środowiska prezentacji końcowej (np. Blogger dla prezentacji w Sieci, PowerPoint dla prezentacji w sali z projektorem, Edytor dla prezentacji w miejscach wymagających papierowego nośnika).
   Aby nauczyciel swobodnie – w sposób właściwy dobierał tematykę do metody WebQuestu, warto wcześniej zapoznać się z przykładowymi, już zrealizowanymi projektami, a następnie opracować własny.

   Dla tworzenia WebQuestu została określona metodologia tworzenia go, wraz ze strukturą, na która składają się:

  • temat,
  • wprowadzenie,
  • zadania,
  • proces,
  • źródła,
  • ewaluacja.

Najważniejszy jest temat – problemowy, trafiający w zainteresowania uczniów, pobudzający do poszukiwań. Podobną rolę odgrywa wprowadzenie – zawiera nowe, niezbędne informacje, które czynią temat jeszcze ciekawszym – najczęściej odnoszące się do zagadnień z podstawy programowej.
Zadania dla grup uczniów (jako że to metoda pracy grupowej) powinny być złożone, stanowić problem do analizy, kreatywne i wymagające kreatywności.
Proces to konkretne kroki, które uczniowie muszą wykonać, aby zrealizować zadania i osiągnąć zakładane cele/ rozwiązanie problemu.
Źródła to linki do stron WWW, materiały filmowe (np. na YouTube), muzyczne, graficzne ale też pozaintenetowe np. konkretne książki czy artykuły ewentualnie odesłanie do wiedzy wskazanych ekspertów/ osób.
Ewaluacja pokaże nam czy projekt został zrealizowany. To również czas na ocenę zarówno uczniowską wraz z samooceną autorów, jak i nauczycielską – najlepiej w formie informacji zwrotnej. Oczywiście ocena odnosi się do zadań i procesu, jakie przewidywał WebQuest, biorąc pod uwagę wiedze i umiejętności, w tym umiejętności pracy zespołowej, komunikowania się, rozwiązywania problemów
W czasie, gdy szkoła przeniosła się w wirtualną rzeczywistość, jest to niezwykle cenna metoda dydaktyczna, z którą warto się „zaprzyjaźnić”.