You are currently viewing Nowe obowiązki szkoły i nauczycieli wychowania fizycznego.

Nowe obowiązki szkoły i nauczycieli wychowania fizycznego.

 • Post category:Artykuły

Na stronie Sejmu 19 maja 2023 r. pojawił się projekt Ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem  do treści nieodpowiednich w internecie. Projekt wniosła Rada Ministrów. Do prezentowania stanowiska rządu w tej sprawie podczas procesu legislacji został upoważniony Minister Cyfryzacji.

Przedstawiony projekt dotyczy zwiększenia sprawowania przez rodziców kontroli dostępu osób małoletnich do treści pornograficznych za pośrednictwem dostawców usługi dostępu do sieci internet poprzez stworzenie abonentom możliwości skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do ww. treści.

W przywołanym projekcie znajduję się również zmiany zawarte w art. 30, 32 i 34:

 • w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185)po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:„Rozdział 6a Ewidencja „Sportowe Talenty’’;
 • w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.
  z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185) po art. 66b dodaje się art. 66c w brzmieniu:
  „Art. 66c. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w celu prowadzenia
  Ewidencji „Sportowe Talenty”, o której mowa w art. 36a ustawy z dnia 25 czerwca 2010
  o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185 oraz z 2023 r. poz. …), pozyskuje z bazy
  danych SIO: ….’’ (tu katalog danych);
 • zmiany do ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) w art. 28 po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d.

Omawiane przepisy określą sposób prowadzenia przez ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej Ewidencji „Sportowe Talenty”, a także sposób przekazywania, przetwarzania i
przechowywania danych w tej ewidencji. Ewidencja będzie służyła ministrowi właściwemu do
spraw kultury fizycznej do systemowego monitorowania sprawności fizycznej najmłodszej
części polskiego społeczeństwa i przyczyni się do zwiększania sprawności i aktywności
fizycznej polskich dzieci i młodzieży, czyli realizacji przepisów ww. Strategii na rzecz praw
dziecka. Aktualnie w Polsce nie monitoruje się systemowo sprawności fizycznej. Brak narzędzi
populacyjnego monitorowania sprawności uczniów powoduje, że nie jest możliwy pomiar
wpływu interwencji publicznej na poprawę sytuacji w tym zakresie, a także zdobycie
informacji o tym, które rodzaje interwencji publicznej są najbardziej skuteczne w tym obszarze.
Doświadczenia z innych państw europejskich wskazują, że optymalnym sposobem
systemowego monitoringu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży jest prowadzenie go w
ramach lekcji wychowania fizycznego. W związku z tym w procedowanej obecnie nowelizacji określono obowiązek corocznego (od roku szkolnego 2023/2024) przeprowadzenia przez nauczyciela wychowania fizycznego testów sprawnościowych.

„2a. W ramach obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego dla uczniów
klas IV–VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadza, raz w ciągu roku szkolnego w każdej klasie, testy sprawnościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1.

2b. Uczniowie klas (…) , albo rodzice niepełnoletnich uczniów przekazują szkole raz w ciągu roku szkolnego dane obejmujące masę ciała i wzrost ucznia. Dane przekazuje się w postaci elektronicznej, chyba że szkoła określi inny sposób ich przekazywania.
2c. Szkoła wprowadza do Ewidencji „Sportowe Talenty’’ (…)  dane obejmujące:
1) wyniki z testów sprawnościowych oraz datę przeprowadzenia testów
sprawnościowych – corocznie niezwłocznie po przeprowadzeniu tych testów;

2) masę ciała i wzrost ucznia – corocznie niezwłocznie po przeprowadzeniu testów sprawnościowych i uzyskaniu tych danych od uczniów albo rodziców niepełnoletniego ucznia.

2d. W przypadku wprowadzenia do Ewidencji „Sportowe Talenty”, (…) o sporcie błędnych danych, szkoła jest obowiązana niezwłocznie wprowadzić prawidłowe dane.”.

Wyniki testów mają być wpisywane przez nauczycieli do Ewidencji „Sportowe Talenty” prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej; aby było to możliwe niezbędne jest ustanowienie odpowiednich przepisów prawa na poziomie ustawowym.

Wpisane dane będą analizowane i przedstawiane za pomocą siatek centylowych i skali
punktowej. Zebrane informacje zobrazują stan sprawności polskiego społeczeństwa.
Dzięki gromadzeniu takich danych władze publiczne (odpowiedni ministrowie, jednostki
samorządu terytorialnego) będą miały dostęp do przekrojowych analiz populacyjnych, które
pozwolą im skuteczniej projektować interwencję publiczną w zakresie przeciwdziałania
nadwadze, otyłości i niewystarczającej sprawności fizycznej. Zgromadzone przy pomocy
systemu teleinformatycznego dane, w formie zagregowanych danych populacyjnych, będą
analizowane. Dzięki dostarczeniu danych obejmujących całą populację uczniów, właściwe
instytucje publiczne będą mogły uzyskać wiedzę na temat określonych deficytów aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, co umożliwi stworzenie optymalnych, celowanych działań w tym zakresie, kierowanych do określonych grup odbiorców – zarówno na poziomie strategicznym, jak i w mniejszym obszarze oddziaływania. Obecnie nie istnieją narzędzia, które zbierałyby podobne informacje. Dzięki temu będzie możliwe zahamowanie negatywnych trendów dotyczących aktywności fizycznej polskich uczniów.

Dodatkowym celem wprowadzanej Ewidencji „Sportowe Talenty” jest również możliwość identyfikacji talentów sportowych. Zainteresowany klub sportowy, związek sportowy i polski związek sportowy uzyska dostęp do zanonimizowanych danych uczniów pozwalający prześledzić uzyskiwane wyniki sportowe w danej gminie, powiecie lub województwie. Po zgłoszeniu przez klub lub związek, w ramach systemu teleinformatycznego w którym prowadzona jest Ewidencja – „Sportowe Talenty”, zainteresowania konkretnymi wynikami sportowymi, szkoła przekaże taką informację, wraz z danymi kontaktowymi klubu lub związku, do ucznia i jego rodziców.

Ewidencja i system teleinformatyczny, w ramach którego będzie ona działać, umożliwią
gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych dotyczących wyników prób
sprawnościowych uczniów, realizowanych corocznie w ramach lekcji wychowania fizycznego (wynik sportowy), m.in. ich płci, wieku, masy ciała oraz wzrostu.

W projektowanych przepisach wskazane zostały sposoby przyznawania i przekazywania
danych dostępowych do Ewidencji dla osób upoważnionych, wskazanych przez poszczególne
grupy użytkowników, tj. szkoły, związki sportowe, polskie związki sportowe i kluby sportowe,
a także udostępniania zagregowanych danych z Ewidencji podmiotom publicznym, podmiotom
realizującym zadania publiczne oraz innym podmiotom w celach badawczo-naukowych,
oświatowych, dydaktycznych czy statystycznych. Zarówno za przyznawanie dostępu
poszczególnym użytkownikom, jak i za udostępnianie zagregowanych danych będzie
odpowiadał minister właściwy do spraw kultury fizycznej lub wskazany przez niego podmiot.
System teleinformatyczny obsługujący Ewidencję będzie spełniał minimalne wymagania dla
systemów teleinformatycznych oraz zapewniał interoperacyjność systemu na zasadach
określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.

Źródło: sejm.gov.pl