Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w systemie edukacji.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Wraz z otwarciem naszego kraju na ideę edukacji włączającej coraz częściej w każdej niemal szkole pojawia się nauczyciel, którego często określamy jako „wspomagającego”.
   To doskonały specjalista, znawca tematyki specjalnych potrzeb edukacyjnych. Jego zadaniem jest wsparcie uczniów, którzy z różnych przyczyn nie odnoszą sukcesów na miarę swoich możliwości. To wsparcie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wsparcie dla pozostałych uczniów w oddziale szkolnym czy przedszkolnym oraz dla nauczycieli, pracujących w takich oddziałach. Jakże często niezrozumiała rola, niewłaściwie pojmowana, co doprowadza do niewykorzystywania wiedzy i umiejętności tych nauczycieli.
   Szkolenie to jest adresowane do kadry kierowniczej przedszkoli i szkół, do nauczycieli „przedmiotowców”, ale też do samych współorganizujących, aby mogli w pełni wykorzystywać własne zasoby dla rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z funkcjonowaniem nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne oraz edukacji włączającej w szkolnictwie ogólnodostępnym.
 2. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zaplanować prace nauczyciela współorganizującego, adekwatnie do potrzeb i możliwości placówki oraz współpracować z innymi.
 3. Słuchacz będzie wiedział, jak nauczyciel współorganizujący powinien dokumentować i ewaluować swoją pracę.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Edukacja włączająca jako obowiązek prawny każdej placówki.
 2. Kwalifikacje, zatrudnianie, kompetencje i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne.
 3. Działania zespołowe jako podstawowa forma zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych. Rola nauczyciela współorganizującego.
 4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jak czytać i realizować zapisy.
 5. Nauczyciel współorganizujący na zajęciach lekcyjnych w praktyce – zachowania, działania, relacje.
 6. Dokumentowanie pracy nauczyciela współorganizującego – od zapisów statutowych po dzienniki.
 7. Rodzice uczniów niepełnosprawnych a szkoła w kontekście zadań nauczyciela wspomagającego.
 8. Pytania do wykładowcy – wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, nauczyciele, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, specjaliści, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-12.45.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.