Rola i zadania nauczyciela w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Dynamiczne przemiany cywilizacyjne, jakich jesteśmy świadkami, stawiają przed systemem kształcenia nowe wymagania. Szybko zmieniają się potrzeby pracodawców oraz ich oczekiwania wobec pracowników i absolwentów różnych typów szkół. Szkoła nie jest w stanie wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności, które wystarczą im na kilkadziesiąt lat dorosłego życia. Nie wiemy bowiem, jakie nowe zawody przyjdzie im kiedyś wykonywać, w jakim kierunku zmieniał się będzie rynek pracy, jakich umiejętności będą wymagać od nich przyszli pracodawcy, jakimi narzędziami będą się posługiwać w swojej pracy itp.
   Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych umiejętności. Celem kształcenia nie jest jedynie zapamiętywanie informacji
i zdobywanie wiedzy, ale nauka pracy w zespole, nauka „uczenia się” i zasady: współpraca, myślenie krytyczne i twórcze rozwiązywanie problemów, wiodąca staje się też idea uczenia się innowacyjnego, zapewniająca uczniom wszechstronny rozwój.
   Aby spełnić te wymagania należy wyposażyć ucznia w kompetencje kluczowe potrzebne do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, przygotowujące do samodzielnego działania i podejmowania decyzji. Dlatego obowiązkiem nauczycieli jest kształcenie umiejętności kluczowych, które mają również na celu przypomnienie o wartości uczenia się przez całe życie pod względem adaptacji do zmian i integracji.
   Szkolenie przypomni nam i utrwali te najistotniejsze zagadnienia.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnik szkolenia pozna aktualnie ustalone kompetencje kluczowe i ich zakres.
  2. Słuchacz potrafi określić, które kompetencje kształtuje w trakcie zajęć. 
  3. Uczestnik będzie wiedział, za pomocą jakich metod kształtować kompetencje, aby przyczyniały się do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia..

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wymogi współczesnego świata a szkolna edukacja.
  2. Czym są kompetencje kluczowe – istota, rodzaje. Europejskie ramy odniesienia.
  3. Istota kompetencji kluczowych – omówienie.
  4. Jak kształtować kompetencje kluczowe – omówienie przykładowych rozwiązań.
  5. Metody pracy z uczniem – kształtowanie kompetencji i ich wpływ na sukces ucznia.
  6. Diagnoza opanowania kompetencji kluczowych w szkole.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.