You are currently viewing Komisja kwalifikacyjna na stopień nauczyciela kontraktowego.

Komisja kwalifikacyjna na stopień nauczyciela kontraktowego.

 • Post category:Artykuły
   Przypominaliśmy już Państwu, jak należy przygotować ocenę dorobku zawodowego. Dziś pora na kolejne przypomnienie – adresowane do dyrektora placówki, który wśród swojej kadry ma nauczycieli, kończących dziewięcio- miesięczny  okres stażu na nauczyciela kontraktowego. Ci, którzy otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego i złożyli stosowny wniosek, przygotować się powinni do rozmowy kwalifikacyjnej. Za jej organizację odpowiada dyrektor.

Nauczyciel stażysta do wniosku powinien załączyć:
 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły o: 
 1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, 
 2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, 
 3. ewentualnie o przyczynach wydłużenia okresu stażu 
 1. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 
 2. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
   Dyrektor przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. W sytuacji gdy wniosek  nie spełnia wymagań formalnych, dyrektor wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
 
   Kolejne zadanie dyrektora to powiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji. W skład komisji wchodzą:  dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji, przewodniczący  przedmiotowego lub innego zespołu, w którym pracował nauczyciel a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole  (w niektórych przypadkach – nauczyciel kontraktowy) oraz opiekun stażu.
 
  W trakcie posiedzenia komisja zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego                           i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza rozmowę, w trakcie której nauczyciel prezentuje dorobek zawodowy, prezentuje swoją wiedzę                              i umiejętności, w szczególności przez oraz odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

   Komisja kwalifikacyjna podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10.  Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.  Nauczyciel uzyskał akceptację komisji  jeżeli średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

   Dyrektor odpowiada za udokumentowanie przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej w formie  protokołu zawierający:  Protokół zawiera
 • datę i miejsce posiedzenia komisji; 
 • imiona i nazwiska członków komisji; 
 • imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatorów; 
 • informacje o przebiegu egzaminu lub rozmowy, w tym pytania zadane nauczycielowi przez komisję i informacje o udzielonych odpowiedziach; 
 • uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe; 
 • średnią arytmetyczną uzyskanych punktów, 
 • uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji
 • podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach. 
   Protokoły i pozostała dokumentacja prac komisji są przechowywane przez dyrektora szkoły. W dokumentacji pozostawia się również wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz załączone do wniosku dokumenty nauczyciela.
 
   Do obowiązków dyrektora należy również zapewnienia  obsługę administracyjno- biurową oraz pokrywa wydatki związane z działalnością komisji.

   Terminy komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego związane są z terminem złożenia przez nauczyciela wniosku o postepowanie kwalifikacyjne. Jeśli nastąpi to do dnia 30 czerwca danego roku, dyrektor wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony do dnia 31 października danego roku, to decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w winna być wydana  do dnia 31 grudnia danego roku.