Jak uczyć języka polskiego jako obcego? - praktyczne rozwiązania.

„Wystarczy, że dana jest nam szansa, byśmy mogli stać się tym, kim chcemy”.
(Jose Ortega y Gasset)

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

                                                                                                                (Jose Ortega y Gasset)

W ubiegłym roku szkolnym polskie szkoły stanęły przed kolejnym wyzwaniem – przyjęły liczne grupy uczniów z Ukrainy. To spowodowało, że rośnie zainteresowanie nauczaniem języka polskiego jako obcego. Nauczyciele chcą zdobyć podstawowe wiadomości w tym  zakresie, aby móc uczyć cudzoziemców w sposób przemyślany, ciekawy i przede wszystkim skuteczny.

Obecnie głównym celem nauczania języka obcego jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczących się, definiowanej jako umiejętność posługiwania się systemem językowym w konkretnych sytuacjach – zgodnie z założeniem, że: „Kompetentny użytkownik języka umie bowiem zdobywać i przekazywać informacje w mowie i piśmie w sposób poprawny i odpowiedni w danej sytuacji” (H. Komorowska).

Zatem należy zapoznać się z głównymi zagadnieniami nauczaniu podsystemów językowych polszczyzny: wymowa, alfabet i ortografia, dobór materiału leksykalnego oraz technikami nauczania gramatyki.

Trzeba też przyjrzeć się różnym sposobom rozwijania sprawności językowych: rozumienia tekstu ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Niezwykle ważne są też zagadnienia z zakresu kontroli wyników, np. poprawianie błędów oraz ocenianie prac.

Szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu pomoc – kierowane do nauczycieli, którzy będą pracowali z uczniami z Ukrainy oraz innymi cudzoziemcami.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia – nauczyciele:

 • będą mieli okazję poznać podstawowe zagadnienia związane z metodyką nauczania języka polskiego jako obcego,
 • poznają rozmaite techniki nauczania, rozwijania i utrwalania podsystemów językowych polszczyzny,
 • będą umieli rozwijać sprawności językowe uczniów;
 • poznają zagadnienia związane z kontrolą wyników nauczania.
 • dowiedzą się, jak dostosować wymagania do potrzeb i możliwości ucznia cudzoziemca.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Jak budować system wsparcia dla ucznia cudzoziemca? – psychologiczne bufory bezpieczeństwa.
 1. Nauczanie podsystemów języka w procesie tworzenia wypowiedzi:
  a) wymowa i jej znaczenie w nauczaniu języka obcego – miejsca trudne dla uczniów cudzoziemców,
  b) alfabet i ortografia w nauczaniu pisowni,
  c) dobór materiału leksykalnego w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej,
  d) ogólne uwagi na temat nauczania gramatyki – wybrane przykłady,
 2. Jak poprawiać błędy w procesie nauczania – uczenia się?
 3. Rozwijanie sprawności językowych ucznia cudzoziemca:
  a) rozumienie ze słuchu, czyli słuchanie ze zrozumieniem,
  b) mówienie – podstawowe zasady nauczania,
  c) czytanie – przykładowe techniki pracy z tekstem,
  d) język pisany – jak go uczyć?
 4. Kryteria i narzędzia służące ocenianiu – informacja zwrotna.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele szkół, dyrektorzy

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 min.)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.