Jak nauczyć uczniów uczenia się?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Jak nauczyć uczniów uczenia się? – to pytanie nurtuje wielu nauczycieli, ale często też i rodziców. Kształcenie umiejętności uczenia się w czasach szybkiego postępu cywilizacyjnego jest procesem ważnym z punktu widzenia nauczycieli, rodziców, ale też i uczniów, którym ta umiejętność będzie niezbędna w dalszym życiu. Fundamentalne zasady opisujące proces uczenia się są uniwersalne, niezależne od typu szkoły i wieku uczącego się, różnice dotyczą przedmiotu uczenia się i szczebla uszczegółowienia nabywanej wiedzy. Efektywność podejmowanych działań dydaktycznych będzie większa, jeżeli nauczyciele i uczniowie poznają te podstawowe zasady warunkujące skuteczne uczenie się. Mimo różnic w sposobie percepcji informacji, różnych zdolności, zainteresowań, czy planów na przyszłość naszych uczniów, to uporządkowanie i poszerzenie przez nauczycieli wiedzy na temat zasad skutecznego uczenia się, a następnie przekazanie jej uczniom z pewnością przełoży się na efektywność procesu nauczania – uczenia się.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnicy szkolenia uporządkują posiadaną wiedzę na temat typów uczniów oraz podstawowych stylów uczenia się.
 2. Słuchacze zweryfikują stosowane dotychczas sposoby formułowania celów lekcji, kierowania uwagą uczniów oraz selekcjonowania i grupowania nabywanych informacji.
 3. Nauczyciele, planując pracę z uczniami, zastosują metody ułatwiające zapamiętywanie, a także późniejsze przypominanie informacji.
 4. Uczestnicy wskażą rolę wzmocnień w procesie uczenia się.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Typy uczniów – charakterystyka stylów uczenia się.
 2. Świadome uczenie się w każdej fazie lekcji.
 3. Metody skutecznego kierowania uwaga uczniów.
 4. Rola selekcjonowania i dzielenia informacji.
 5. Sposoby ułatwiające skuteczne zapamiętywanie.
 6. Wskazówki do skutecznego przypominania i wydobywania informacji.
 7. Wzmocnienia w procesie uczenia się.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne(180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.