Innowacje i eksperymenty w pracy kreatywnego nauczyciela. Praktyczne. wskazówki.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Ustawa Prawo oświatowe zawiera regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej w szkołach i placówkach (art. 1 pkt 18). Przepisy prawa mówią o konieczności zapewnienia przez system oświaty kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych organizacyjnych lub metodycznych.
   Działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły/placówki,
a poprzez zniesienie wymogów formalnych, warunkujących według obecnie obowiązujących przepisów, realizację planowanej innowacji, wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli
   Te nowe zadania zawarte w prawie oświatowym nakładają na dyrektora i nauczycieli obowiązek pracy w sposób odkrywczy, prekursorski, pionierski, sugerują odejście od stereotypów, wprowadzenie działań twórczych, których wdrożenie nie zostało przewidziane w istniejącym systemie edukacji ale jest uregulowane w obowiązujących przepisach prawa oświatowego.
   Podczas szkolenia omówimy jak zbudować program innowacyjny, podamy, jakie są rodzaje innowacji i sposoby ich wdrażania. Pokażemy też przykłady nowatorskich rozwiązań w pracy nauczycieli oraz przykłady dobrych praktyk. Zwrócimy uwagę na możliwości upowszechniania czy publikowania tych rozwiązań. Podamy praktyczna wskazówki.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z innowacyjną i kreatywną pracą nauczycieli.
 2. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa napisać program innowacyjny, zaplanować jego realizację.
 3. Uczestnik pozna sposoby upowszechniania przykładów dobrych praktyk, ocenę efektów realizacji programów innowacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących działań innowacyjnych i nowatorskich oraz pracy metodą projektu.
 2. Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego.
 3. Etapy tworzenia programów innowacyjnych, rozwiązania wewnątrzszkolne.
 4. Przykłady innowacji i eksperymentów realizowanych w szkołach /przedszkolach.
 5. Omówienie dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań.
 6. Nowelizacja programów nauczania – przykładowe rozwiązania.
 7. Opis zasad innowacji – budowa programu innowacyjnego.
 8. Ćwiczenie- tworzenie przykładowych programów innowacyjnych w oparciu o podane wzory.
 9. Wymiana doświadczeń dyskusja.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy przedszkola, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.