Etyka zawodowa nauczyciela przedszkola w prawie oświatowym i samorządowym.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Problem etyki zawodowej pojawia się okazjonalnie, zazwyczaj gdy wybuchnie jakiś skandal. Może zatem zanim „coś” się wydarzy, warto sobie przypomnieć podstawowe powinności pracownicze opisywane w prawie oświatowym i samorządowym oraz literaturze przedmiotu?
Z punktu widzenia pracownika cenne jest, aby lokalne środowisko postrzegało przedszkole jako miejsce, w którym dzieci są bezpieczne, a pracownicy serdeczni i kompetentni.
Zasady etyki zawodowej są wezwaniem do wszystkich pracowników – pracownik w życiu i pracy zawodowej powinien kierować się zasadami moralnymi, prawdą i dobrem.
Od wysiłku wychowawczego nauczycieli zależy właściwe rozumienie wartości moralnych i docenianie ich wielkiej wagi w życiu każdego człowieka.
W świetle refleksji deontologii nauczycielskiej podstawowymi wyznacznikami postaw moralnych i powinności etycznych nauczyciela są jego godność, prawość i odpowiedzialność. W przypadku nauczyciela do pierwszoplanowych sprawności moralnych zaliczyć można między innymi: kreatywność, samodyscyplinę, sumienność oraz pracowitość.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami etyki zawodowej, choć nieujętymi formalnie w ramy prawe (np. kodeks etyki zawodowej), lecz niezbędnymi w pracy zawodowej.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały, w tym przykładowy zestaw zasad etyki zawodowej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia:

Zasadniczym celem i zadaniem jest uświadomienie pracownikom wagi etycznego wymiaru ich pracy.

Uczestnicy szkolenia:

  1. przypomną sobie podstawowe zasady etyki zawodu nauczyciela wynikające z prawa oświatowego oraz opisywane w literaturze przedmiotu;
  2. pracownicy samorządowi przypomną sobie zasady etycznego postępowania w zakładzie pracy wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych;
  3. uzmysłowią sobie znaczenie relacji interpersonalnych w kształtowaniu właściwego środowiska pracy i opinii o przedszkolu w środowisku lokalnym.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Etyka zawodu nauczyciela
  2. Zasady etycznego postępowania pracowników samorządowych – podstawy prawne
  3. Zachowania nieetyczne a odpowiedzialność prawna pracownika
  4. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
  5. Relacje interpersonalne: pracownik – pracownik, pracownik – dyrektor, pracownik – rodzic dziecka
  6. Zasady przekazywania informacji o dziecku, przestrzeganie tajemnicy rady pedagogicznej i zakładu pracy
  7. Co wpływa na opinię o przedszkolu – czy każdy pracownik ma na tę opinię wpływ?

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy samorządowi zatrudnieni w przedszkolu.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz materiały
Istnieje możliwość zadawani pytań podczas szkolenia