You are currently viewing Do 11 listopada …

Do 11 listopada …

  • Post category:Artykuły

Szkoły pracują w różnych trybach: tradycyjnym, hybrydowym i zdalnym, ale bez względu na tryb realizują zadania ujęte w szkolnym programie wychowawczo – profilaktycznym, będącym jednym z dwóch dokumentów opisujących działalność edukacyjną szkoły.

Wśród zadań dyrektora znajdują się m.in.:

  • stwarzanie warunków dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
  • dbałość o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  • nadzorowanie realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
  • współpraca z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz samorządem uczniowskim,
  • nadzorowanie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego.

Jakie zadania z zakresu zarządzania należy uwzględnić dla dyrektora w pierwszej dekadzie listopada:

  • przed 11listopada przygotować szkolne uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości z uwzględnieniem reżimu covidowego,
  • dopilnować przebiegu wydarzeń szkolnych, 
  • zadbać o właściwa opiekę nad uczniami,
  • zmodyfikować/dostosować realizację zadań do aktualnej sytuacji w szkole w porozumieniu radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim.

Warto też sprawdzić /choć data 11 listopada nie jest w tym wypadku obowiązująca/, czy wychowawcy w swoich planach pracy, w tematyce zajęć z wychowawcą ujęli tematykę wskazaną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 czerwca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Dz.U. z 2020r. poz.1008:

,,§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2: a) w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) zajęć z wychowawcą, w szczególności zajęć dotyczących istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska;”