CUDZOZIEMIEC W SZKOLE - praca z uczniem innej narodowości.

„Wystarczy, że dana jest nam szansa, byśmy mogli stać się tym, kim chcemy”.
(Jose Ortega y Gasset)

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

W codziennej pracy z uczniami cudzoziemskimi wiele może zaskakiwać. Zachowania dzieci mogą być niezrozumiałe dla nauczyciela. Z drugiej strony polecenia i zachowania nauczyciela mogą być również niewłaściwie interpretowane przez dzieci innej narodowości. Łatwo jest mylnie zinterpretować zachowanie osoby, która wychowywała się w innej kulturze. Dzieje się tak, ponieważ kultura, w jakiej żyjemy, determinuje nasze postrzeganie świata.
Zrozumienie natury różnic kulturowych, jak również znajomość sytuacji, w jakiej znaleźli się wychowankowie, jest pierwszym krokiem do tego, by skutecznie radzić sobie w pracy z takim uczniem i przeciwdziałać potencjalnym nieporozumieniom.
Należy też pamiętać, że uczeń cudzoziemiec to uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Trzeba więc otoczyć go opieką, stwarzając mu odpowiednie warunki do edukacji i rozwoju.
Zatem niezbędne jest stworzenie narzędzi, które pozwolą zbadać poziom wiedzy i zdobytych umiejętności, uwzględniających stopień znajomości języka polskiego (nawet w minimalnym zakresie) przez ucznia cudzoziemskiego, by dostosować działania nauczyciela do potrzeb i możliwości ucznia cudzoziemca.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Nauczyciele:

 • poznają kolejne etapy szoku kulturowego i sposoby pomocy uczniom;
 • poznają portret psychologiczny ucznia cudzoziemca;
 • będą umieli rozwijać sprawności językowe uczniów;
 • będą wiedzieli, jak oceniać takich uczniów;
 • potrafią dostosować wymagania do potrzeb i możliwości ucznia cudzoziemca.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne regulujące pracę z uczniem cudzoziemcem.
 2. Uczeń cudzoziemiec w polskiej szkole czyli o znaczeniu różnic kulturowych.
 3. Jak pomóc uczniowi przejść przez kolejne etapy szoku kulturowego?
 4. Dostosowanie wymagań – na wybranych przykładach.
 5. Jak rozwijać sprawności językowe ucznia cudzoziemca?
 6. Kryteria i narzędzia służące ocenianiu – informacja zwrotna.
 7. Jak budować system wsparcia dla ucznia cudzoziemca?

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne(180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.