You are currently viewing Ciąg dalszy lipcowych zmian w prawie oświatowym.

Ciąg dalszy lipcowych zmian w prawie oświatowym.

 • Post category:Artykuły

Ciąg dalszy lipcowych zmian w prawie oświatowym. Ważny termin!

 1. 7 lipca 2021 r. została ogłoszona ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1237). Ustawa wchodzi w życie 22 lipca 2021r.
 2. 21 lipca 2021r. zostało skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiany dotyczą:

 • możliwości zwiększenia liczby godzin zajęć wspomagających (z 10 do 15 godzin zajęć na oddział szkolny);
 • podwojenia limitu tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających, co daje szkołom jeszcze większą elastyczność ich organizacji;
 • uelastycznienia przepisów w zakresie organizacji zajęć wspomagających w klasie IV szkoły podstawowej (w przypadku szkoły podstawowej, w której ogólna liczba uczniów klas IV–VIII wynosi 60 lub więcej, ale w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów).

W związku z powyższym rozporządzenie zakłada możliwość dokonania korekty, złożonych do dnia 25 czerwca 2021 r.:

 1. informacji o planowanych zajęciach wspomagających, które będą realizowane w okresie wrzesień-grudzień 2021 r., w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
 2. wniosków o udzielnie dotacji na dofinansowanie zajęć wspomagających w szkołach dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  Korekty tej będzie można dokonać w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.

Jednocześnie, w przypadku gdy szkoła nie złożyła odpowiednio ww. informacji lub wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zajęć wspomagających, w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r., projektowane rozporządzenie umożliwia, w terminie do dnia 30 lipca 2021 r., złożenie informacji (w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub ministra) albo wniosku o dotację celową (w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego lub ministrem), w związku z planowaną organizacją zajęć wspomagających w okresie wrzesień – grudzień 2021 r.

Bardzo ważne: wskazany wyżej termin do dnia 30 lipca 2021 r. przypada w okresie ferii letnich.
W związku z tym, w przypadku korekty, złożonych do dnia 25 czerwca 2021 r., informacji i wniosków albo składania nowych informacji i wniosków, proponuje się rezygnację z realizacji obowiązków dyrektora szkoły polegających na:

 • ustaleniu w uzgodnieniu z radą pedagogiczną przedmiotów, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających,
 • informowaniu rodziców uczniów o ofercie zajęć wspomagających,
 • zebraniu deklaracji uczestnictwa uczniów w zajęciach wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

Czynności te mogą zostać zrealizowane z początkiem roku szkolnego 2021/2022.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.