Zasady wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w roku szkolnym 2020/21.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Na zajęciach pokażemy Państwu:

 • zasady wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) zgodnie ze zmianami w prawie,
 • techniczne wymogi dotyczące sposobów wprowadzania danych do SIO;
 • terminy wprowadzania danych do SIO

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Celem zajęć jest dostarczenie informacji na temat skutecznego i zgodnego z prawem wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Oświatowej

Po szkoleniu uczestnik:

 • wie jakie zadania stoją przed szkołą/placówką wynikające z realizacji obowiązków statystycznych;
 • potrafi właściwie wprowadzać dane do poszczególnych modułów SIO; potrafi stosować w praktyce zasady ochrony danych osobowych;
 • rozumie znaczenie rzetelnej informacji;

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wstęp – podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1900, 2245; z 2019 r. poz.60,1287 )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1399)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1557)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1663)
 1. Procedury związane z funkcjonowaniem SIO:
 • Rejestracja szkoły/placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych; zakresy danych i procedury,
 • Procedury związane z uprawnieniami do dostępu do bazy danych SIO (składanie wniosków o udzielenie upoważnienia, cofanie upoważnień, przedłużanie upoważnień),
 • Rejestracja oddziałów podstawowych, dodatkowych i łączonych,
 • Wprowadzanie danych do modułu UCZEŃ: dane identyfikacyjne, procedura potwierdzania tożsamości, dane dziedzinowe (dane dotyczące obowiązku szkolnego i obowiązku wychowania przedszkolnego, orzeczenia i opinie, miejsce zamieszkania, przypisanie do oddziału, wypadki, udział w zajęciach dodatkowych),
 • Wprowadzanie danych do modułu NAUCZYCIEL: dane identyfikacyjne, procedura potwierdzenia tożsamości, dane dziedzinowe (umowa o pracę , stopień awansu zawodowego, wynagrodzenie, nieobecność w pracy, staż pracy, obowiązki, pensum, prowadzenie zajęć dodatkowych, wykształcenie, uprawnienia do prowadzenia zajęć),
 • Wprowadzanie danych do modułu DANE ZBIORCZE: (infrastruktura, tereny sportowe, wyposażenie, pomieszczenia, zatrudnienie pracowników na stanowiskach niepedagogicznych, żywienie i dożywianie, zajęcia wdż, zajęcia świetlicowe, biblioteka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna),
 • Terminy wprowadzania danych do SIO.
 1. Aspekty techniczne związane z wprowadzeniem danych do SIO:
 • Instalacja przeglądarki na komputerze,
 • Sposoby wprowadzania danych.
 1. Praktyczne aspekty gromadzenia danych w zmodernizowanym SIO w poszczególnych modułach:
 • Wprowadzanie danych do poszczególnych modułów programu,
 • Modyfikacja danych wprowadzonych,
 • Postępowanie z osobami niezweryfikowanymi.
 1. Podsumowanie:
 • Odpowiedzi na pytania,
 • Bazy wiedzy na temat SIO
 • Wsparcie merytoryczne i techniczne dla uczestników poprzez kontakt e-mailowy z wykładowcą w ciągu 1 miesiąca od daty szkolenia

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, wicedyrektorów, sekretarzy szkół/przedszkoli/placówek oświatowych.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.