Zadania dyrektora w ścieżce awansu zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego – niezbędna dokumentacja. Wzory dokumentów.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia przeprowadzimy dyrektora krok po kroku po przepisach prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności nauczyciela stażysty. Podamy gotowe wzory niezbędne do przeprowadzenia tego postępowania.

OPIS TEMATU:

   Dobiegają końca awanse zawodowe nauczycieli. Przebiegały one w trudnym okresie nauczania zdalnego, hybrydowego i stacjonarnego. Sprawozdanie będzie wymagało od nauczycieli mądrego przedstawienia realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego. Dyrektor analizując sprawozdanie nauczycieli, projekt oceny dorobku zawodowego opiekuna stażu- w przypadku nauczycieli stażystów
i kontraktowych oraz opinię rady rodziców dokona oceny dorobku zawodowego.
   Dyrektor mając ugruntowaną wiedzę sprawnie i zgodnie z przepisami prawa przeprowadzi postępowanie na stopień nauczyciela kontraktowego a także będzie wspierał nauczycieli w awansie zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego
i dyplomowanego. Liczne wzory dokumentów pomogą mu w realizacji tego trudnego zadania.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Dyrektor potrafi zgodnie z przepisami prawa przeprowadzić postępowanie na stopień nauczyciela stażysty.
 2. Będzie wiedział, jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia tego postępowania.
 3. Słuchacz ugruntuje swoją wiedzę związaną z procedurami awansu zawodowego.
 4. Dostanie wskazówki dotyczące budowy oceny dorobku zawodowego oraz wielu innych dokumentów.
 5. Gotowe wzory i dokumenty pozwolą dyrektorowi na sprawny nadzór nad awansami nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Rozpoczęcie stażu przez nauczycieli a umowa o pracę – analiza przypadków szczególnych.
 2. Zadania dyrektora – przyjęcie wniosków, zatwierdzenie planów.
 3. Wyznaczenie opiekunów stażu – ich rola i zadania.
 4. Wymagania formalne na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
 5. Zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli – obserwacja zajęć, nadzór nad realizacją działań nauczycieli zawartych w planach rozwoju.
 6. Sytuacje, w których staż uległ przedłużeniu – informacja o terminie zakończenia stażu.
 7. Sprawozdania nauczycieli z realizacji planu rozwoju, projekt oceny opiekuna stażu, opinia rady rodziców.
 8. Ocena dorobku zawodowego – prawo wniesienia odwołania.
 9. Przygotowanie dokumentów formalnych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego
  i dyplomowanego.
 10. Złożenie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
 11. Zadania dyrektora w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela kontraktowego:
  1) analiza formalna dokumentacji,
  2) powołanie komisji kwalifikacyjnej,
  3) zawiadomienie nauczyciela o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego,
  4) zawiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu
  prowadzącego o terminie postępowania kwalifikacyjnego,
  5) opracowanie protokołu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej,
  6) uzyskanie lub odmowa akceptacji komisji.
 12. Kilka uwag o pracach komisji kwalifikacyjnej.
 13. Akt nadania stopnia awansu zawodowego, sprostowania, przeszeregowania
  płacowe.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, opiekunowie stażu.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online -odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.