Wicedyrektor a realizacja zadań - kontrola dokumentacji nauczyciela. Gotowe wzory dokumentów

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Proponujemy Państwu piąte szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów” dotyczące kontroli dokumentacji nauczycieli.
   Podczas spotkania szczegółowo omówimy dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podamy wzory, które obowiązują nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących w szkole/przedszkolu.
Przedstawimy dokumentację związaną z awansem zawodowym, podpowiemy, jak wspierać nauczycieli przy tworzeniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz realizować zadania, jeżeli wicedyrektor jest na ścieżce awansu zawodowego. Pokażemy też jak dokumentować realizację zadań nauczycieli podczas oceny pracy, jak ich wspierać, aby osiągnęli wysoką jakość swojej pracy.
Omówimy kontrolę dokumentacji przebiegu nauczania oraz zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów.
Podamy liczne wzory dokumentów pomocnych wicedyrektorowi w realizacji zadań nadzoru pedagogicznego i utrzymaniu jego wysokiej jakości.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz potrafi tak realizować poszczególne formy nadzoru, aby przyniosły określone efekty dla ucznia i motywowały nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.
 2. Uczestnik wie jak dokumentować zadania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego
 3. Potrafi w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Organizacja trzech wariantów organizacji pracy szkoły: stacjonarnego, hybrydowego, zdalnego – określenie zadań.
 2. Wicedyrektor a zadania wynikające z nadzoru – krótkie omówienie.
 3. Nadzór nad dokumentacją nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  1) kontrola dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę;
  a) wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczna,
  b) arkusze diagnozy uczniów,
  c) arkusze oceny efektywności udzielanej pomocy,
  d) okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia,
  e) indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, budowa, modyfikacje,
 4. Kontrola dzienników lekcyjnych i dzienników innych zajęć.
 5. Dostosowanie wymagań – przykładowe opracowania, kontrola realizacji.
 6. Dokumentacja awansu zawodowego – pomoc wicedyrektora w realizacji zadań.
  1) ustalenie przebiegu stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego,
  2) przerwy w ścieżce awansu zawodowego,
  3) pomoc wicedyrektora w opracowaniu sprawozdania z przebiegu stażu,
  4) niezbędna dokumentacja na stopień nauczyciela kontraktowego,
  5) dokumentacja nauczyciela mianowanego i dyplomowanego,
  6) przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu.
 7. Wicedyrektor na ścieżce awansu zawodowego.
 8. Rola wicedyrektora w związku z oceną pracy nauczycieli.
  1) skala ocen a wymagania,
  2) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela zgodnie z art.6 i 42 ust.2 Karty Nauczyciela.
 9. Nadzór nad świetlicą i biblioteką.
 10. Bezpieczeństwo ucznia w szkole- przestrzeganie procedur i regulaminów.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podczas szkoleń online materiały są dostępne w wersji elektronicznej. Dyrektorzy skorzystają z licznych, gotowych wzorów dokumentów.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.