Szanowni Państwo.

Proponujemy szkolenia dla wicedyrektorów w ramach „Szkoły wicedyrektorów”. Mogą Państwo wybrać  wszystkie zaproponowane szkolenia lub niektóre z nich. Spotkania będą odbywały się cyklicznie. W tym roku szkolnym 2020 zapraszamy na:

 1. Rola wicedyrektora w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe. Zapisy w statutach.
 2. Wicedyrektor a nadzór pedagogiczny, realizacja zadań, dokumentowanie, szczególna rola obserwacji zajęć.
 3. Wicedyrektor jako lider ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce. Sprawne przeprowadzenie, opracowanie wyników i realizacja wniosków.
 4. Skuteczna i efektywna praca z radą pedagogiczną gwarancją jakości kształcenia w szkole. Rola i zadania wicedyrektora.

Wicedyrektor a nadzór pedagogiczny, realizacja zadań, dokumentowanie, szczególna rola obserwacji zajęć jako narzędzia nadzoru.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Nowe i zmieniające się przepisy prawa oświatowego zobowiązują dyrektora i nauczycieli do innego spojrzenia na sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Nie wystarczy sprawować nadzór pedagogiczny – należy zadbać o wysoką jakość tego nadzoru. Znajomość nowych rozwiązań, przynoszących efekty dla ucznia, nauczyciela, promujących wysoką jakość szkoły/przedszkola w środowisku ułatwi dyrektorowi to zadanie i przyniesie wymierne korzyści.
   Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu różnorodne sposoby i narzędzia do realizacji zadań na wysokim poziomie w obszarze ewaluacji wewnętrznej, wskażemy nowe kierunki i zakresy wspomagania nauczycieli. Pokażemy też jak wykorzystać wyniki i wnioski z egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, zwrócimy uwagę na sposób formułowania i wdrażania wniosków, aby podnieść jakość pracy szkoły/placówki. W zakresie kontroli podpowiemy jakie narzędzia wykorzystać, aby jakość tej kontroli przynosiła określone korzyści. Podamy gotowe rozwiązania dotyczące realizacji zadań wynikających z nadzoru, dających wysoką jakość pracy szkoły, zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia zna aktualne przepisy prawa oświatowego mające wpływ na budowę planu nadzoru.
 2. Słuchacz potrafi opracować plan nadzoru pod kątem wysokiej jakości pracy szkoły.
 3. Potrafi tak realizować poszczególne formy nadzoru, aby przyniosły określone efekty dla ucznia i motywowały nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.
 4. Wie jak dokumentować zadania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego
 5. Potrafi w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Analiza przepisów prawa dotyczących nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/ placówki.
 2. Zadania wicedyrektora i kadry kierowniczej w tworzeniu planu nadzoru.
 3. Omówienie przykładowych planów nadzoru.
 4. Organizacja ewaluacji wewnętrznej w placówce:
  a) przydział czynności, harmonogram,
  b) przykłady różnych projektów,
  c) tworzenie narzędzi, analiza,
  d) realizacja ewaluacji,
  e) opracowanie wyników, tworzenie raportu,
  d) upowszechnienie wyników, realizacja wniosków.
 5. Analiza i omówienie narzędzi do kontroli.
 6. Obserwacja jako jedna z form nadzoru pedagogicznego, cechy dobrej obserwacji.
 7. Etapy obserwacji, przygotowanie, realizacja, podsumowanie i ocena.
 8. Przykładowe wzory arkuszy obserwacji dotyczące zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych.
 9. Monitorowanie – omówienie przykładowych narzędzi.
 10. Dyskusja, wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy, dyrektorzy, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-12.45.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.