Praca pedagoga, psychologa i innych specjalistów w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej. Zadania i sposób ich realizacji.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   W placówkach oświatowych do realizacji zadań wynikających z zapisów prawa oświatowego zatrudniani są specjaliści, którzy wykonują szereg odpowiedzialnych zadań ze sfery wychowawczej, opiekuńczej oraz dydaktycznej. Są to nie tylko pedagodzy, psycholodzy, ale też logopedzi, doradcy zawodowi oraz terapeuci pedagogiczni.
Jakie zapisy prawa – na poziomie ustaw i aktów wykonawczych czyli rozporządzeń – określają owe zadania, jaki jest ich zakres i jak przekłada się to na codzienne czynności szkolnych specjalistów. Jakie kwalifikacje są niezbędne do zajmowania stanowiska pedagoga czy psychologa w różnorodnych szkołach i placówkach; jaki jest wymiar pracy i zakres obowiązków określanych prawem zewnętrznym i wewnątrzszkolnym; jak te zadania w sposób efektywny planować i realizować.
   W trakcie szkolenia uczestnicy poznają także wzory niezbędnych dokumentów oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu działań szkolnych specjalistów.
Szkolenie kończy dyskusja i sesja pytań, w trakcie której prowadzący pomoże rozwiązać różnorodne indywidualne problemy i rozwiać wątpliwości dotyczące pracy pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego czy terapeuty pedagogicznego.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane zatrudnianiem, kwalifikacjami i funkcjonowaniem szkolnych specjalistów.
 2. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zaplanować swoją pracę adekwatnie do specyfiki placówki.
 3. Uczestnik pozna sposoby realizacji różnorodnych zadań, wynikających szczególnie z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym czasów edukacji zdalnej.
 4. Uczestnik wie, jak realizować i dokumentować swoje zadania.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Szkolni specjaliści – wokół definicji.
 2. Kwalifikacje, wymiar czasu pracy, zatrudnianie – wymogi formalne.
 3. Zakres zadań i odpowiedzialności specjalistów – obszary pracy.
 4. Planowanie pracy – rola diagnozy.
 5. Współpraca szkolnych specjalistów z różnymi odbiorcami – nauczyciele, dyrektor placówki, rodzice, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, instytucje.
 6. Dokumentowanie działań – przykładowe rozwiązania, wzory niezbędnej dokumentacji.
 7. Co robią inni – przykłady dobrych praktyk. 
 8. Wyzwania edukacji hybrydowej i zdalnej a szkolni specjaliści.
 9. Wymiana doświadczeń, dyskusja

ADRESACI SZKOLENIA:

Specjaliści pracujący w szkole/ przedszkolu, placówce – pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.