Jak rozpoznać i reagować na krzywdzone dziecko w rodzinie – obowiązki i zadania pracowników oświaty, zgodne z aktualnymi przepisami prawa – szczególnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

            Wydarzenia w Częstochowie sprzed kilku miesięcy bardzo mocno przypomniały nam wszystkim, że problem przemocy w rodzinie, wobec dzieci niestety nadal istnieje, mimo działaniom wielu służb, organizacji pozarządowych, różnym kampaniom społecznym. 4 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz innych ustaw, którą ma wzmocnić ochronę dzieci przed każdą przemocą. Nowelizacja nakłada nowe obowiązki placówkom oświatowym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, szczególnie wdrożenie Standardów ochrony dzieci, w tym kodeksu bezpiecznych relacji personel – dziecko.

            Dlatego warto uaktualnić wiedzę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie, rówieśniczej, obowiązków i zadań pracowników oświaty wynikających z prawa w Polsce, tak by jak najwcześniej skutecznie reagować w sytuacji krzywdzenia dziecka.

            Podczas szkolenia omówione zostaną symptomy dziecka krzywdzonego, wpływ przemocy na różne obszary jego rozwoju i funkcjonowania, zadania i obowiązki pracowników oświaty wynikające z zapisów prawnych i procedury Niebieskiej Karty, sposoby skutecznej interwencji i pomocy. Omówione zostaną standardy ochrony dzieci.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu zdobędą i pogłębią wiedzę z zakresu:

 • podstawowych pojęć dotyczących problematyki przemocy w rodzinie oraz przemocy wobec dziecka
 • symptomów dziecka krzywdzonego, konsekwencji dorastania w rodzinie z problemem przemocy
 • wpływu przemocy w rodzinie na różne obszary rozwoju i funkcjonowania dziecka
 • zadań i obowiązków pracowników oświaty wobec dziecka krzywdzonego, zgodnych z prawem polskim, szczególnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz innych ustaw
 • standardów ochrony dzieci
 • podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka
 • sposobów pomocy dziecku krzywdzonemu

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przemoc w rodzinie – podstawowe pojęcia, mechanizmy, formy przemocy wobec dzieci.
 2. Dziecko – świadek, ofiara przemocy – wpływ na różne obszary rozwoju i funkcjonowania.
 3. Rozpoznawanie przemocy wobec dzieci. Symptomy dziecka krzywdzonego.
 4. Przepisy prawa związane z przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci –zadania i obowiązki pracowników oświaty. Omówienie zapisów Ustawy z dn. 28 lipca 2023 o zmianie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz innych ustaw.
 5. Standardy ochrony dzieci.
 6. Kodeks bezpiecznych relacji personel ( pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni) – dziecko.
 7. Algorytmy postępowania w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dzieci.
 8. Procedura Niebieskiej Karty.
 9. Procedury postępowania i interwencje w przypadku krzywdzenia dzieci. Dokumentowanie podejmowanych działań.
 10. Określanie potrzeb w udzielaniu pomocy dziecku krzywdzonemu, kontakt z rodzicami dziecka – ofiary i/lub świadka przemocy.
 11. Pytania do wykładowcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół, specjaliści, wychowawcy, nauczyciele

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny  (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń