Zmiany w statucie przedszkola na podstawie aktualnych przepisów prawa.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe, przykładowe rozwiązania dotyczące zmian w prawie a także opracowany schemat statutu przedszkola.

OPIS TEMATU:

   Statut przedszkola, jako najważniejszy dokument prawa obowiązującego w przedszkolu powinien być systematycznie aktualizowany i dostosowywany do zmian. Zmieniające się przepisy prawa wymuszają nowelizację tego dokumentu. Wprowadzenie nowych przepisów w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z licznymi zmianami a także zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawierająca nowe zadania pedagoga specjalnego zobowiązują przedszkole do nowelizacji tego dokumentu.
   Zespół ds. nowelizacji statutu czy dokumentów wewnątrzszkolnych w uchwale opisze te zmiany a rada placówki – o ile została powołana – lub w sytuacji jej braku rada pedagogiczna podejmie stosowną uchwałę.
   Podczas szkolenia omówimy najnowsze zmiany w statucie i zaproponujemy treść zapisów. Podpowiemy, jak je wprowadzić, kierując się zasadami techniki prawodawczej, podamy przykładowe rozwiązania w wielu nowych obszarach pracy przedszkola i omówimy istniejące już rozwiązania. Warto i trzeba przemyśleć i ustalić zadania związane ze zmianami w związku z organizacją nowego roku szkolnego 2022/23 i dokonać nowelizacji tego najważniejszego dokumentu.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnicy szkolenia poznają przepisy prawa zawarte w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw, ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rozporządzeniach, które mają wpływ na treść i budowę statutu.
 2. Poznają zasady techniki prawodawczej niezbędne do prawidłowej budowy aktu normatywnego.
 3. Potrafią w oparciu o omówione i podane rozwiązania znowelizować dokument, dostosowując go do aktualnych przepisów prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie aktualnych przepisów prawa zawartych w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116)
 2. Podanie przykładowych zapisów dotyczących zmian w tej ustawie.
 3. Analiza zmian zawartych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz rozporządzeniach, które weszły w życie 1 września 2022 r.
 4. Zasady techniki prawodawczej – przykłady zapisów statutowych zgodnych z zasadami techniki tworzenia prawa.
 5. Nowelizacja statutu – procedury, tekst ujednolicony statutu.
 6. Przykładowe uchwały w sprawie nowelizacji statutu.
 7. Przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy przedszkola, w tym rozwiązań organizacyjnych w przedszkolu, analizy praw i obowiązków w nawiązaniu do Konwencji, uaktualnionych zapisów dotyczących bezpieczeństwa dzieci, zadań nauczycieli i specjalistów.
 8. Wymiana doświadczeń dotycząca statutu szkoły/placówki.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy przedszkola, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich ds. nowelizacji statutów.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online -odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.