Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Wszystko co powinieneś wiedzieć o najważniejszych zmianach w 2024.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Dobry regulamin podziału środków socjalnych, tj. opracowany w zgodzie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, gwarantuje prawidłowe wydatkowanie środków, ale też jest gwarancją, że pracodawca nie narazi się na konsekwencje prawne, w tym podatkowe, w przypadku kontroli organów uprawionych.
Zostaną również omówione zmiany, które zostały wprowadzone do ustawy o zakładowym funduszu socjalnym w 2024 r.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przygotować i wdrożyć regulamin podziału  środków funduszu zgodnie z ustawą, w uzgodnieniu z przedstawicielem związków zawodowych.
Omówione zostaną także zasady korzystania ze środków socjalnych i wnioskowania o dopłaty.
Uczestnicy szkolenia będą mogli zadawać pytania i poznają konkretne przypadki, kiedy nie ma podstaw prawnych do przyznania świadczenia, mimo np. złożenia wniosku.
Uczestnicy szkolenia otrzymają wzór regulaminu, wraz z załącznikami, w tym wzór zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeglądy danych osobowych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

  1. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa dotyczącymi ZFŚS i Karty Nauczyciela
  2. Pozna zasady wnioskowania o świadczenia z funduszu, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w świetle RODO
  3. Pozna podstawy odmowy przyznania świadczenia zgodnie z zapisami regulaminu.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Działalność socjalna w rozumieniu przepisów ustawy o ZFŚS.
  2. Kryteria przyznawania świadczeń, osoby uprawnione, terminy rozpatrywania wniosków.
  3. Świadczenie urlopowe dla nauczyciela.
  4. W jakiej formie można przyznać świadczenie z ZFŚŚ? Czy uprawniony do korzystania do świadczeń z funduszu może odwołać się od decyzji dyrektora?
  5. Małżeństwa w zakładzie pracy a świadczenia z funduszu dla dzieci? Pracownik zatrudniony w kilku szkołach. Imprezy integracyjne – udział czy żądanie ekwiwalentu?
  6. Zasady dokumentowania sytuacji socjalnej uprawnionego w kontekście ustawy i RODO.
  7. Przegląd danych osobowych pozyskiwanych przez administratora funduszu w świetle ustawy o ZFŚS.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.