Zadania i odpowiedzialność specjalistów w szkole , przedszkolu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku szkolnym 2023/2024. Organizacja i dokumentowanie pracy.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Od ubiegłego roku w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych obowiązują regulacje prawa oświatowego dotyczące standaryzacji zatrudniania specjalistów oraz podnoszenia jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia i wychowania. W rozporządzeniach dotyczących pracy specjalistów zawarte są szczegółowe opisy zadań i wykaz zajęć w ramach pensum.

     Podczas szkolenia przybliżone zostaną zapisy w przepisach prawa oświatowego, dotyczące standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolach, szkołach, aktualne przepisy dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadań specjalistów, wykazu zajęć przez nich prowadzonych oraz dokumentowania ich pracy. Przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące planowania i organizacji pracy specjalistów w przedszkolu, szkole.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 • będą znać aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolach, szkołach,
 • wiedzieć będą jakie zadania mają poszczególni specjaliści w przedszkolu, szkole,
 • wiedzieć będą jak dobrze i efektywnie organizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej placówce, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 • poznają praktyczne rozwiązania dotyczące realizacji zadań i obowiązków
 • wiedzieć będą jak planować i dokumentować własną pracę

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Standardy zatrudniania specjalistów w przedszkolu, szkole –aktualne przepisy prawa oświatowego (wymiar czasu, kwalifikacje, zakres obowiązków).
 2. Zadania i odpowiedzialność specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego,
 3. Wykaz zajęć prowadzonych przez poszczególnych specjalistów bezpośrednio z dziećmi, uczniami zgodnie z, aktualnym rozporządzeniem MEiN z dnia 22 lipca 2022.
 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i wytycznymi MEiN. Przykładowe procedury i dokumenty.
 5. Planowanie pracy specjalistów w przedszkolu, szkole, z uwzględnieniem współpracy z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami dzieci i uczniów. Przykłady planów pracy, programów zajęć specjalistycznych.
 6. Przykłady dobrych praktyk. Praktyczne wskazówki do realizacji zadań i obowiązków.
 7. Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.
 8. Dokumentowanie pracy specjalistów w przedszkolu, szkole. Przykłady przydatnych formularzy, zapisów,
 9. Pytania do wykładowcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny + 1 godzina konsultacji (240 minut)

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 12.30 – 16.30

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.