Wdrożenie standardów ochrony małoletnich – nowy obowiązek przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. O zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

            Wydarzenia w Częstochowie sprzed kilku miesięcy bardzo mocno przypomniały nam wszystkim, że problem przemocy w rodzinie, wobec dzieci niestety nadal istnieje, mimo działaniom wielu służb, organizacji pozarządowych, różnym kampaniom społecznym.

4 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz innych ustaw, która ma wzmocnić ochronę dzieci przed każdą przemocą. Nowelizacja nakłada nowe obowiązki placówkom oświatowym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, szczególnie wdrożenie Standardów ochrony dzieci, w tym zasad bezpiecznych relacji personel – dziecko.

Standardy ochrony małoletnich, są to konkretne spisane procedury i zasady, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej placówce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy oraz rówieśników. Mają gwarantować sprawny przepływ informacji i odpowiednią reakcję na każdy przypadek krzywdzenia.

            Podczas szkolenia omówione zostaną symptomy dziecka krzywdzonego, zadania i obowiązki pracowników oświaty wynikające z zapisów prawnych i procedury Niebieskiej Karty, sposoby skutecznej interwencji i pomocy. Dokładnie omówione zostaną Standardy ochrony małoletnich oraz praktyczne wskazówki dotyczące ich opracowywania, wdrażania i monitorowania. Przedstawione zostaną przykładowe Standardy ochrony małoletnich oraz wzory innych niezbędnych dokumentów z nimi związanych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu zdobędą i pogłębią wiedzę z zakresu:

 • podstawowych pojęć dotyczących problematyki przemocy w rodzinie oraz przemocy wobec dziecka
 • symptomów dziecka krzywdzonego,
 • zadań i obowiązków pracowników oświaty wobec dziecka krzywdzonego, zgodnych z prawem polskim, szczególnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz innych ustaw
 • standardów ochrony dzieci
 • podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka
 • sposobów pomocy dziecku krzywdzonemu

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przemoc w rodzinie – podstawowe pojęcia, mechanizmy, formy przemocy wobec dzieci.
 2. Rozpoznawanie przemocy wobec dzieci. Symptomy dziecka krzywdzonego.
 3. Przepisy prawa związane z przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci –zadania i obowiązki pracowników oświaty. Omówienie zapisów Ustawy z dn. 28 lipca 2023 o zmianie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz innych ustaw.
 4. Standardy ochrony dzieci. Praktyczne wskazówki do ich tworzenia i wdrażania:
  wytyczne do opracowania standardów
  – termin opracowania i wdrożenia Standardów, konsekwencje za ich brak
  język użyty w dokumentach, aby były zrozumiałe dla dzieci, uczniów w zależności od charakteru i rodzaju placówki
 1. Zasady bezpiecznych relacji personel ( pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni) – dziecko.
 2. Algorytmy postępowania w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dzieci.
 3. Procedura Niebieskiej Karty.
 4. Procedury postępowania i interwencje w przypadku krzywdzenia dzieci. Dokumentowanie podejmowanych działań.
 5. Określanie potrzeb w udzielaniu pomocy dziecku krzywdzonemu, kontakt z rodzicami dziecka – ofiary i/lub świadka przemocy.
 6. Pytania do wykładowcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół, specjaliści, wychowawcy, nauczyciele

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny  (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń