Wicedyrektor a kontrola dokumentacji nauczycieli – gotowe wzory dokumentów.

Scenariusz szkolenia w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

OPIS TEMATU:

     Wicedyrektor w ramach swoich zadań nadzoruje dokumentację prowadzoną przez nauczycieli. Oczekuje, że będzie prowadzona poprawnie, zgodnie z przepisami prawa. Podczas spotkania podpowiemy, która dokumentacja jest niezbędna, którą możemy, a którą musimy prowadzić / w oparciu o wytyczne MEiN/
     Szczegółowo omówimy dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podamy wzory i przykładowe opracowania, które obowiązują nauczycieli , wychowawców i specjalistów pracujących w szkole. Pokażemy jak dokumentować realizację zadań nauczycieli podczas oceny pracy
z uwzględnieniem zmian w nowym rozporządzeniu o ocenie pracy. Podpowiemy, jak wspierać nauczycieli, aby osiągnęli wysoką jakość swojej pracy.
     Omówimy kontrolę dokumentacji przebiegu nauczania oraz zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów podczas wyjść i wycieczek.
     Podamy liczne wzory dokumentów pomocnych wicedyrektorowi w realizacji zadań dotyczących kontroli dokumentacji..

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz wie, którymi przepisami prawa kierować się podczas kontroli dokumentacji.
 2. Potrafi do kontroli dokumentacji zastosować odpowiednie arkusze.
 3. Wie, jak sporządzić konstruktywną ocenę dotyczącą prawidłowości w prowadzeniu dokumentacji,

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Dokumentacja pracy szkoły i nauczyciel i nauczycieli – krótkie omówienie.
 2. Kontrola dzienników lekcyjnych i dzienników innych zajęć.
 3. Nadzór wicedyrektora nad dokumentacją nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  1) kontrola dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę;
     a) wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną,
     b) arkusze diagnozy uczniów,
     c) arkusze oceny efektywności udzielanej pomocy,
  2) dokumentacja uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
     a) okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
     b) indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, budowa, modyfikacje.
 4. Dostosowanie wymagań – główne założenia, kontrola realizacji.
 5. Rola wicedyrektora w związku z oceną pracy:
  a) wymagania podstawowe a wymagania dodatkowe;
  b) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w oparciu o wymagania.
 6. Nadzór nad biblioteką i świetlicą.
 7. Kontrola bezpieczeństwa w szkole- omówienie głównych obszarów.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy szkół i placówek, dyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – do 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.