Sprawne i skuteczne podsumowanie nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2023/24, ustalenie wniosków i opracowanie rekomendacji.

Ósme szkolenie z cyklu „Szkoła wicedyrektorów 2023/2024”

Ważne!
Podczas szkolenia skierowanego do dyrektorów i wicedyrektorów przedstawione zostaną przykładowe wnioski z poszczególnych form nadzoru, sposoby ich realizacji oraz opracowane wzory sprawozdań niezbędnych do podsumowania roku szkolnego 2023/24.

OPIS TEMATU:

     Koniec roku szkolnego to oprócz oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów czas analiz i podsumowań. Dyrektor i wicedyrektor realizują zadania z nadzoru i do 31 sierpnia danego roku szkolnego przedstawiają radzie pedagogicznej wyniki i wnioski z realizacji zadań. Dyrektor omawia realizację poszczególnych form nadzoru,  a rada pedagogiczna podejmując stosowną uchwałę ustala sposób realizacji przedstawionych wniosków, mających na celu podnoszenie jakości pracy szkoły.
    Podczas szkolenia przedstawimy różne propozycje dotyczące wniosków z nadzoru, opracowania rekomendacji, ciekawe przykłady sprawozdań, podsumowujących realizacje zadań z nadzoru. Wskażemy dyrektorowi, które zadania zapewnią wysoką jakość pracy szkoły, a które wymagają doskonalenia. Jak zbudować uchwałę w sprawie ustalenia sposobu realizacji wniosków z nadzoru dyrektora i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia wie, jak dokonać analizy zadań ujętych w planie nadzoru i ocenić ich realizację.
 2. Potrafi sformułować wnioski z nadzoru i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.
 3. Wie, jak poprawnie opracować sprawozdanie z realizacji planu nadzoru za rok szkolny 2023/24.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Krótkie przypomnienie zadań dyrektora i kadry kierowniczej dotyczące realizacji planu nadzoru.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów prawa – wnioski i rekomendacje.
 3. Kontrola przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole – ustalenie wniosków.
 4. Ocena efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły -wnioski i rekomendacje.
 5. Wnioski i rekomendacje dotyczące wspomagania nauczycieli.
 6. Omówienie zajęć obserwowanych przez dyrektora i wicedyrektora – przedstawienie wniosków i ustalenie rekomendacji.
 7. Informacja o działalności szkoły – przedstawienie propozycji.
 8. Omówienie przykładowych sprawozdań z nadzoru pedagogicznego – nowe rozwiązania.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/zespołów.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.