Sprawna i skuteczna praca z rada pedagogiczną. Dokumentowanie pracy rady. Regulamin jej działalności.

Scenariusz szkolenia w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

OPIS TEMATU:

     Sprawne i skuteczne zarządzanie szkołą opiera się na pracy rady pedagogicznej. Realizacja zadań, zapewnienie wysokiej jakości pracy szkoły, nowatorskie i innowacyjne rozwiązania to zadania zespołów nauczycielskich, członków rady pedagogicznej. Od jej sprawności, pomysłowości, niestandardowych pomysłów, mieszczących się w ramach przepisów prawa zależy jakość pracy szkoły.
     Chcąc zapewnić wysoką jakość dyrektor powinien znać uregulowania prawne dotyczące rady pedagogicznej, wiedzieć jakie dokumenty są niezbędne do jej funkcjonowania. Powinien też w sposób ciekawy i przemyślany organizować jej pracę. Ogromną rolę odgrywają tutaj zespoły nauczycielskie, ich plany pracy i sposób realizacji zadań. Sposób prowadzenia zebrań wpływa też na sprawność rady pedagogicznej.
     Podczas szkolenia przedstawimy przepisy prawa niezbędne do sprawnego funkcjonowania rady pedagogicznej. Podpowiemy ciekawe rozwiązania jak uatrakcyjnić jej pracę, zwrócimy uwagę na działania, które podniosą jej jakość, wskażemy kierunki jej pracy. Zwrócimy tez uwagę na działania integrujące pracę rady pedagogicznej. Szczegółowo omówimy przykładowy regulamin rady pedagogicznej. Ważna podczas tego spotkania będzie wymiana doświadczeń.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z zadaniami i funkcjonowaniem rady pedagogicznej.
 2. Potrafi opracować dokumenty niezbędne w funkcjonowaniu rady; regulamin rady pedagogicznej, uchwały i zarządzenia, protokół zebrania rady.
 3. Będzie wiedział, w jaki sposób podnieść jakość pracy szkoły i sprawność jej działania.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawa prawna dotycząca funkcjonowania rady pedagogicznej, kompetencje stanowiące i opiniujące.
 2. Budowa aktu prawnego – uchwały i zarządzenia w oparciu o aktualne przepisy prawa.
 3. Regulamin rady pedagogicznej – omówienie przykładowych rozwiązań.
 4. Protokoły  zebrań rady pedagogicznej – ogólne zasady.
 5. Zebrania rady pedagogicznej – rodzaje, sprawność organizacyjna, obowiązki członków rady.
 6. Obszary działań  rady pedagogicznej – omówienie.
 7. Zadania zespołów zadaniowych – obudowa prawna, rodzaje, dokumentowanie pracy, 
 8. Innowacyjność w pracy nauczycieli – jak zmotywować członków rady pedagogicznej do kreatywnej i twórczej pracy. 

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy szkół i placówek, dyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – do 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.