Jakość pracy specjalistów zatrudnionych w szkole – kontrola realizacji zadań, niezbędna dokumentacja, gotowe wzory.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące planowania i organizacji pracy specjalistów w szkole oraz kontroli realizacji przez nich zadań. Omówione zostaną przykładowe arkusze kontroli.

OPIS TEMATU:

     Od ubiegłego roku w szkołach ogólnodostępnych obowiązują regulacje prawa oświatowego dotyczące standaryzacji zatrudniania specjalistów oraz podnoszenia jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia i wychowania. W  rozporządzeniach dotyczących pracy specjalistów zawarte są  szczegółowe opisy ich zadań i wykaz zajęć realizowanych w ramach pensum. Przypomniane zostaną zapisy prawa oświatowego dotyczące dokumentowania pracy specjalistów oraz udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

     Podczas szkolenia przybliżone zostaną zapisy w przepisach prawa oświatowego, dotyczące zadań i obowiązków specjalistów w szkołach, wykazu zajęć przez nich prowadzonych oraz dokumentowania ich pracy, aktualne przepisy dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące planowania i organizacji pracy specjalistów w szkole oraz kontroli realizacji przez nich zadań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 1. Będą znać aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące standardów zatrudniania specjalistów szkołach,
 2. Wiedzieć będą jakie zadania i obowiązki mają poszczególni specjaliści w szkole,
 3. Wiedzieć będą jak dobrze i efektywnie organizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej placówce, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 4. Poznają praktyczne rozwiązania dotyczące realizacji zadań i obowiązków specjalistów oraz jak je kontrolować
 5. Wiedzieć będą jak planować i dokumentować pracę specjalistów

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Standardy zatrudniania specjalistów w szkole –aktualne przepisy prawa oświatowego (wymiar czasu, kwalifikacje, zakres obowiązków).
 2. Zadania i odpowiedzialność specjalistów zatrudnionych w szkołach zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego,
 3. Wykaz zajęć prowadzonych przez poszczególnych specjalistów bezpośrednio z uczniami zgodnie z, aktualnym rozporządzeniem MEiN z dnia 22 lipca 2022.
 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i wytycznymi MEiN. Przykładowe procedury i dokumenty.
 5. Planowanie pracy specjalistów w szkole, z uwzględnieniem współpracy z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami dzieci i uczniów. Przykłady planów pracy, programów zajęć specjalistycznych.
 6. Przykłady dobrych praktyk. Praktyczne wskazówki do realizacji zadań i obowiązków. Jakość wykonywanej pracy specjalistów – wskaźniki.
 7. Dokumentowanie pracy specjalistów w szkole. Przykłady przydatnych formularzy, zapisów.
 8. Kontrola realizacji zadań specjalistów – praktyczne wskazówki, przykładowe arkusze kontroli.
 9. Pytania do wykładowcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół, specjaliści, wychowawcy, nauczyciele

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 12.30 – do 16.30

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.