Jak wicedyrektor powinien realizować zadania z nadzoru pedagogicznego i je dokumentować. Gotowe narzędzia do dokumentowania nadzoru – omówienie.

Scenariusz szkolenia w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

OPIS TEMATU:

     Nadzór pedagogiczny jest jednym z kluczowych zadań w pracy wicedyrektora. Ważne jest, aby nadzór był realizowany w sposób sprawny i zgodny z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym.
     Podczas spotkania omówiony zostanie plan nadzoru, jego prawidłowa budowa, sposób przedstawienia zakresu tematyki kontroli, obszarów wspomagania. Omówimy też obserwacje zajęć, w tym prowadzonych zdalnie. Zaproponujemy ciekawe arkusze obserwacji zarówno dla szkól i dla przedszkoli. Przyjrzymy się omówieniu zajęć i wnioskom z nich płynącym. Podpowiemy, jak je sformułować i kontrolować ich realizację, aby wpływała na podniesienie jakości pracy szkoły.
     Wicedyrektor czy dyrektor na starcie, dla którego nadzór jest jednym z ważnych zadań, po szkoleniu będzie realizował profesjonalnie. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna przykładowy plan nadzoru, uwzględniający wszystkie jego formy.
 2. Będzie tak nadzorował zawarte w nim zadania, aby przyniosły określone efekty dla ucznia i motywowały nauczycieli do pracy na wysokim poziomie
 3. Pozna ciekawe narzędzia do dokumentowania różnych form nadzoru.
 4. Potrafi wprowadzić konieczne zmiany w planie nadzoru, gdyby zaistniał a taka konieczność.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie aktualnych przepisów prawa dotyczących nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian.
 2. Nadzór sprawowany przez dyrektora i organ nadzoru pedagogicznego – omówienie zadań.
 3. Omówienie przykładowych planów nadzoru dla szkół i przedszkoli.
 4. Różne narzędzia do kontroli – szczegółowa analiza.
 5. Wspomaganie nauczycieli wynikające z obserwacji, wniosków, informacji zwrotnej.
 6. Obserwacja jako jedna z form nadzoru pedagogicznego – etapy obserwacji.
 7. Przykładowe wzory arkuszy obserwacji dotyczące zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, w tym prowadzonych zdalnie.
 8. Sposób wprowadzenia zmian do planu nadzoru.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy szkół i placówek, dyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – do 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.