Jak nadzorować ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów – kompendium wiedzy dla wicedyrektora.

Scenariusz szkolenia w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

OPIS TEMATU:

     Wicedyrektor nadzorując pracę nauczycieli w szczególności zwraca uwagę na przestrzeganie przez nich przepisów prawa w obszarze oceniania. Przypomina im, że ich obowiązkiem jest stworzenie uczniowi, niezależnie od poziomu jego rozwoju, takich warunków, aby mógł odnosić sukces na miarę swoich możliwości.
     Aby zadanie to było zrealizowane nauczyciele powinni prawidłowo rozumieć rolę i funkcję oceny. Pamiętać o tym, że ocena powinna wyzwalać aktywność ucznia wzmacniając jego dążenie w pokonywaniu trudności. Zwracać uwagę na to, aby ocenianie było obiektywne, oparte o rzetelne narzędzia pomiaru. Aby służyło informowaniu o jakości osiągnięć edukacyjnych ucznia w porównaniu z celami kształcenia na danym etapie rozwoju, określało wielkość wysiłku włożonego przez ucznia w proces edukacyjny i wskazywało na charakter postępów poczynionych przez poszczególnych uczniów. Cel oceniania – to dostarczenie uczniowi informacji, jakie umiejętności już opanował, co potrafi oraz z czym sobie nie radzi i co ma zrobić, aby te problemy pokonać.
     Podczas szkolenia szczegółowo omówimy przepisy prawa dotyczące oceniania, zwrócimy uwagę na zapisy statutowe w zakresie terminów i procedur ocen przewidywanych, odwoływania się od rocznych ocen przewidywanych, zarówno zachowania jak i zajęć edukacyjnych. Przypomnimy o kluczowej roli informacji zwrotnej, pomożemy sformułować zapisy zawarte w statucie, odpowiemy na wszystkie wątpliwości związane z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów. Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli wicedyrektorowi prowadzić nadzór nad przebiegiem oceniania, klasyfikowania sposób kompetentny i zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów.
 2. Słuchacz będzie wiedział, jak zgodnie z przepisami udzielać uczniowi informacji zwrotnej, jakie prawa ma uczeń w związku z roczną ocena przewidywaną, będzie pamiętał o terminach i procedurach związanych z tą oceną, dostosowaniu wymagań i wielu innych istotnych rozwiązaniach.
 3. Słuchacz poszerzy swoją wiedzę na temat egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i zastrzeżeń do ustalonej oceny.
 4. Wicedyrektor nadzorując pracę nauczycieli będzie dokładnie poinformowany o ocenianiu uczniów zgodnym z przepisami prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przepisy prawa o ocenianiu, promowaniu i klasyfikowaniu uczniów.
 2. Aspekt psychologiczny oceniania a wymagania edukacyjne.
 3. Klasyfikacja śródroczna- omówienie istotnych rozwiązań.
 4. Klasyfikacja roczna- podwyższanie ocen przewidywanych, zapisy w statucie.
 5. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe – szczegółowe omówienie.
 6. Zastrzeżenia do trybu wystawienia ocen, procedura postępowania.
 7. Prawa ucznia i rodzica w zakresie ocenia, klasyfikowania i promowania uczniów.
 8. Skuteczność metod aktywizujących w nauczaniu, działania innowacyjne i nowatorskie nauczycieli.
 9. Wymiana doświadczeń, dyskusja. 

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy szkół i placówek, dyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – do 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.