Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2023/24 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia otrzymacie Państwo wzory zarządzeń i komunikatów dotyczących zwołania zebrania rady pedagogicznej, przykładowe scenariusze rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej i podsumowania pracy szkoły w I okresie, wzory dotyczące opracowania niezbędnych materiałów przez nauczycieli, przykładowe arkusze klasyfikacji śródrocznej, wzory uchwał, liczne opracowania oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dotyczące uczniów niepełnosprawnych, zmodyfikowane i nowatorskie arkusze dotyczące analizy i oceny pracy szkoły w poszczególnych obszarach, wnioski i rekomendacje do dalszej pracy, gotowe opracowania wniosków z nowego nadzoru i sposoby ich realizacji, przykładowe uchwały wykorzystania wyników tego nadzoru, kluczowe informacje dyrektora o działalności pracy szkoły.

OPIS TEMATU:

   Zakończenie I okresu  to czas na klasyfikację śródroczną oraz podjęcie uchwały w sprawie tej klasyfikacji. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor dwa razy w roku przedstawia też wyniki i wnioski z nadzoru a członkowie rady pedagogicznej podejmują uchwałę w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
   Podczas szkolenia przypomnimy Państwu jak w sposób sprawny i skuteczny przeprowadzić klasyfikację śródroczną, o czym pamiętać, aby ta klasyfikacja przebiegała zgodnie z przepisami prawa, które obszary pracy szkoły wymagają analizy i oceny oraz opracowania rekomendacji do pracy w drugim okresie. Omówimy nowe formy nadzoru i sposób realizacji, podamy przykładowe wnioski z nadzoru, zaproponujemy rekomendacje, ciekawe rozwiązania oraz zaproponujemy  narzędzia do efektywnego podsumowania pracy szkoły w I okresie roku szkolnego 2023/24.
    Udział w szkoleniu przyczyni się do określenia zadań i kierunków pracy nad sprawnym i kompleksowym podsumowaniem I półrocza a przykładowe narzędzia ułatwią to zadanie.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz ugruntuje swoją wiedzę na temat przepisów prawa związanych z klasyfikacją śródroczną.
 2. Poszerzy swoją wiedzę na temat form nadzoru pedagogicznego i sposobu ich sprawowania.
 3. Potrafi opracować wyniki i wnioski z nadzoru oraz ustalić rekomendacje.
 4. Będzie wiedział, jak poprawnie zbudować uchwałę w sprawie klasyfikacji śródocznej i uchwałę w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Klasyfikacja śródroczna – przepisy prawa i wewnątrzszkolne ocenianie.
 2. Analiza przypadków szczególnych w ocenianiu: ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, ucznia mającego nauczanie indywidualne, słuchacza w szkole dla dorosłych i inne przypadki.
 3. Ustalenie niezbędnej dokumentacji przygotowywanej przez nauczycieli.
 4. Realizacja zadań zespołów nauczycielskich – ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, modyfikacja działań zawartych w IPE – cie.
 5. Porządek zebrania rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej, podjęcie uchwały.
 6. Ogólne wnioski dyrektora szkoły z pełnionego nadzoru pedagogicznego:
  1) sposobów kontroli;
  2) wspomagania nauczycieli;
  3) obserwacji zajęć
 7. Informacja o działalności szkoły w różnych jej obszarach- przykładowe opracowanie.
 8. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania podsumowującego pracę szkoły w I okresie roku szkolnego 2023/24 – przykładowe uchwały w sprawie realizacji wyników i wniosków z nadzoru.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkól i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.