Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe wzory dokumentów - przykładowe plany nadzoru, projekty planów pracy szkoły i plany zespołów nauczycielskich, porządek zebrania rady sierpniowej, wzory uchwał, szkolny zestaw programów nauczania, wzorcową dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej i inne . Słuchaczom przedstawione zostaną obowiązujące i projektowane przepisy prawa, mające wpływ na sprawną i zgodną z przepisami prawa organizację pracy szkoły/placówki w nowym roku szkolnym.

OPIS TEMATU:

     Nadchodzący nowy rok szkolny 2024/25 to czas na omówienie corocznych działań oraz wdrożenie nowych zadań dotyczących organizacji i zaplanowania pracy szkoły. Organizując pracę szkoły w poszczególnych obszarach dyrektor weźmie pod uwagę aktualne przepisy prawa i dostosuje do nich tworzone dokumenty. Szczególnie starannie przygotuje plan nadzoru, plan pracy szkoły, organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy inne wymagane przepisami prawa dokumenty.
Zaplanuje w nich zadania mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły. Przydzieli zadania nauczycielom, poda im przykładowe rozwiązania dotyczące planu pracy szkoły,  planów pracy zespołów nauczycielskich, tematyki godzin z wychowawcą czy sposobów realizacji kierunków polityki oświatowej państwa. Pozna porządek rady sierpniowej i wzory niezbędnych uchwał.
Udział w szkoleniu pozwoli dyrektorom na uporządkowanie i dostosowanie otrzymanej podczas szkolenia dokumentacji do specyfiki szkoły, nowych przepisów prawa, wyzwań nowego roku szkolnego oraz sprawne i efektywnie rozpoczęcie nowego roku szkolnego  2024/25. Serdecznie zapraszamy. 

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnicy szkolenia będą znali aktualne i projektowane przepisy prawa oświatowego.
 2. Potrafią dostosować otrzymane wzory dokumentów do specyfiki własnej szkoły.
 3. Będą wiedzieli jak zaplanować zadania w planie nadzoru, aby nie tylko były zgodnie z przepisami prawa ale i wpływały na jakość pracy szkoły.
 4. Potrafią dokonać aktualizacji dokumentów wewnątrzszkolnych typu: statut, program wychowawczo-profilaktyczny, plan pracy szkoły i inne.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie i analiza przepisów prawa dotyczących organizacji nowego roku szkolnego.
 2. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa i kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.
 3. Przykładowe opracowanie planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa.
 4. Planowanie pracy szkoły – kalendarz roku szkolnego 2024/25 , propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, plan pracy szkoły, plany pracy zespołów, szkolny zestaw programów nauczania.
 5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania nauczycieli i specjalistów.
 6. Program wychowawczo-profilaktyczny – uwzględnienie wyników diagnozy i aktualnych zmian.
 7. Zaplanowanie zadań związanych z nowym i dotychczasowym awansem zawodowym.
 8. Przygotowanie i przeprowadzenie sierpniowego zebrania rady pedagogicznej, porządek zebrania, uchwały.
 9. Omówienie zadań organizacyjnych niezbędnych przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 10. Sprawy różne, wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.