Organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku szkolnym 2024/2025, gotowe wzory.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia słuchacze otrzymają gotowe wzory dotyczące rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, ucznia, w tym jego trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole, przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb i możliwości psychofizycznych, arkusze ocen efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, przykładowe IPET- y i jego modyfikacje, przykładowe programy zajęć specjalistycznych.

OPIS TEMATU:

            Mimo iż pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest realizowana w przedszkolu, szkole od kilku lat, wśród nauczycieli i wychowawców pojawiają się wątpliwości dotyczące jej organizacji i sposobu dokumentowania. Związane są min. z nowymi wyzwaniami, wytycznymi MEN, bardzo dużą różnorodnością trudności i problemów w  funkcjonowaniu dzieci i młodzieży.

            Podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne wskazówki dotyczące organizacji i udzielania wsparcia i pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, w kryzysie psychologicznym oraz sposoby dokumentowania, zgodnie a aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku szkolnym 2024/2025, a także gotowe wzory dokumentów.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 1. Będą znać aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące  organizacji, udzielania oraz dokumentowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 2. Poznają swoje obowiązki i zadania w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole oraz sposób ich dokumentowania.
 3. Będą wiedzieć w jaki sposób udzielać wsparcia i pomocy uczniom borykającym się z różnymi problemami emocjonalnymi
 4. Nauczą się jak prawidłowo dokumentować pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielaną dzieciom, uczniom w przedszkolu, szkole.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w roku szkolnym 2024/2025, harmonogram zadań w przedszkolu, szkole.
 2. Obowiązki i zadania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i ich dokumentowanie (min. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, ucznia, jego trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole, dostosowanie wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb i możliwości psychofizycznych, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej) – przykładowe wzory.
 3. Organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dziecku, uczniowi z opinią : planowanie pomocy, realizacja, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej – przykładowe wzory.
 4. Organizacja i dokumentowanie pracy z dzieckiem, uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, IPET, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, modyfikacja IPET, – przykładowe wzory.
 5. Organizacja i dokumentowanie udzielanego wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku, uczniowi, u którego rozpoznano specjalne potrzeby edukacyjne ( np. problemy społeczno- emocjonalne, zaburzenia nastroju, niepowodzenia edukacyjne)- przykładowe wzory.
 6. Współpraca z rodzicami uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
 7. Dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych i poszczególnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia specjalistyczne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, itd.) – dzienniki, przykładowe programy.
 8. Dokumentowanie pracy specjalistów oraz nauczyciela wspomagającego.
 9. Pytania do wykładowcy

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 4 godziny (240 minut).

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.