Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela przedszkola.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia zostaną dokładnie omówione obowiązkowe i dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela przedszkola.

OPIS TEMATU:

     Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące oceny pracy w powiązaniu z awansem zawodowym oraz nowe rozporządzenie z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy przedstawiają nowe obowiązki nauczyciela i dyrektora związane z ocena pracy.
      Kryteria oceny pracy zostały podzielone na obowiązkowe i dodatkowe, a dyrektor będzie zobowiązany ocenić nauczyciela zgodnie ze wszystkimi obowiązkowymi kryteriami i dwoma dodatkowymi, przydzielając określoną liczbę punktów, które zostaną przełożone na procenty.
     To nowe podejście do oceny zobowiązuje nauczyciela do sumiennej i starannej realizacji zadań. Tym bardziej, że w przypadku nauczyciela początkującego ocena będzie obligatoryjna i odegra kluczową rolę w zatrudnieniu i uzyskaniu stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
     Podczas szkolenia szczegółowo omówimy spełnianie kryteriów obowiązkowych i dodatkowych przez nauczycieli przedszkola, podpowiemy, jak je realizować , aby uzyskać najwyższa ilość punktów. Zwrócimy uwagę na istotne zagadnienia i sposób ich realizacji. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnik szkolenia pozna przepisy prawa dotyczące nowych zasad oceny pracy.
  2. Będzie wiedział, jak realizować kryteria dodatkowe i obowiązkowe na wysoką ocenę.
  3. Zdobędzie informacje o zagadnieniach istotnych podczas oceny pracy nauczyciela przedszkola oraz sposobach ich realizacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Omówienie zmian dotyczących oceny pracy nauczyciela i dyrektora wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730).
  2. Tok postępowania przy ocenie pracy nauczycieli – szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające z nowego rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1822).
  3. Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy nauczycieli przedszkola.
  4. Omówienie obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczycieli, podanie przykładów realizacji.
  5. Szczegółowa analiza kryteriów dodatkowych dla nauczycieli, przełożenie kryteriów na punkty, procenty i skalę ocen.
  6. Przykładowa karta oceny pracy nauczycieli.
  7. Procedury odwoławcze od ustalonej oceny.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, nauczyciele przedszkola.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny  dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.