Jak atrakcyjnie przeprowadzić zajęcia z Wychowania Fizycznego żeby zachęcić uczniów do rozwijania aktywności fizycznej zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej państwa 2023/2024.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Jeden z głównych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 koncentruje się na zdrowym stylu życia dzieci i młodzieży.  Ma on bezpośredni związek z niskim poziomem aktywności fizycznej i stanem zdrowia dzieci i młodzieży. Minister Edukacji i Nauki wprowadził testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Wyzwaniem dla nauczycieli i rodziców jest utrzymanie i rozwijanie dziecięcego entuzjazmu do bycia aktywnym. Wyniki badań z ostatnich lat wykazały, że dzieci i młodzież mają coraz bardziej negatywny obraz ciała. Nadwaga i otyłość niosą ze sobą społeczne i psychologiczne konsekwencje. Podstawą działań profilaktycznych w szkole powinno być podniesienie poziomu aktywności fizycznej dziecka i obserwacja jego zachowań żywieniowych. Dyrektor szkoły powinien stwarzać warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne. Wiele czynników zależy od nauczycieli: organizacja i atrakcyjność zajęć, ocenianie uczniów, dostosowanie ćwiczeń do możliwości uczniów, możliwość rozwoju zainteresowań w ulubionej dyscyplinie sportowej. Świadomi problemu nauczyciele powinni umieć przygotować odpowiednią ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zachęcających do aktywnego i radosnego udziału.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego;
 2. Umiejętność identyfikacji problemów z aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży poprzez zgromadzenie danych monitorujących sprawność fizyczną uczniów;
 3. Utrzymanie i rozwijanie dziecięcego entuzjazmu do bycia aktywnym;
 4. Odkrywanie talentów;
 5. Formułowanie wymagań edukacyjnych i sposobów sprawdzania osiągnięć z wychowania fizycznego – przejrzysty system oceniania wewnątrzszkolnego;
 6. Wspieranie rozwoju i zdrowia młodzieży poprzez wprowadzanie w szkole programów promujących  aktywny styl życia z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodych ludzi;
 7. Umiejętność wpływania na budowanie pozytywnego obrazu ciała ucznia;
 8. Rozwijanie motywacji do aktywności fizycznej;
 9. Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej;
 10. Wskazanie roli aktywności fizycznej w budowaniu pozytywnej samooceny, samodyscypliny oraz umiejętności nawiązywania relacji społecznych;
 11. Poznanie ciekawych scenariuszy zajęć zgodnych z diagnozą potrzeb i zainteresowań uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany w prawie oświatowym wprowadzające nowe obowiązki szkoły i nauczycieli wychowanie fizycznego.
 2. Testy sprawnościowe uczniów poszczególnych klas.
 3. Ustalanie oceny z wychowania fizycznego – kierunek polityki oświatowej państwa.
 4. Identyfikacja problemów z aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży.
 5. Odkrywanie talentów sportowych wśród uczniów.
 6. Rozwijanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 7. Budowanie pozytywnego wizerunku ciała dzieci i młodzieży.
 8. Realizacja programów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
 9. Wspieranie dzieci z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej.
 10. Działania nauczycieli wychowania fizycznego motywujące uczniów do aktywności ruchowej.
 11. Wspieranie rodziców w motywowaniu dzieci i młodzieży do zdrowego stylu życia.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, dyrektorzy i kadra kierownicza szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs (w wersji online – odpowiedzi na czacie).
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.