Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów w szkole podstawowej - ważne zadanie specjalistów.

Scenariusz szkolenia w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

OPIS TEMATU:

     Kompetencje emocjonalno-społeczne są jednymi z najważniejszych kompetencji człowieka warunkującymi rozumienie i kontrolę emocji, nawiązywanie i budowanie satysfakcjonujących relacji, radzenie sobie w różnych i złożonych sytuacjach interpersonalnych, współdziałanie w grupie, zespole, rozwiązywanie problemów i konfliktów. Powyższe kompetencje wchodzą w skład ośmiu kompetencji kluczowych opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w której nazywają się: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się.
     Po powrocie dzieci i młodzieży do szkół po długiej izolacji nadal obserwuje się u nich obniżenie umiejętności społecznych oraz problemy emocjonalne, małą świadomość siebie. Stąd niezwykle ważne zadanie, które stoi przed wychowawcami i specjalistami w szkole na najbliższe lata, to pomoc uczniom w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji emocjonalno-społecznych.
     Podczas szkolenia omówione zostaną zadania rozwojowe i zaburzenia w sferze emocjonalno-społecznej dzieci w wieku 7-14 lat, umiejętności wchodzące w skład kompetencji emocjonalno-społecznych, sposoby nauki i rozwijania umiejętności emocjonalno-społecznych u uczniów na zajęciach z całą klasą i w małych grupach prowadzonych przez specjalistów.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • Słuchacz ugruntuje swoją wiedzę dotyczącą kompetencji emocjonalno-społecznych.
 • Wiedzieć będzie jak diagnozować potrzeby uczniów w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych oraz jak konstruować programy i scenariusze zajęć odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Słuchacz pozna przykłady dobrych praktyk, wybrane metody pracy, techniki, przykładowe scenariusze zajęć z klasą, grupowych i indywidualnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy teoretyczne kompetencji emocjonalno-społecznych – definicje, umiejętności składowe.
 2. Zadania rozwojowe i zaburzenia w sferze emocjonalno-społecznej dzieci w wieku 7-14 lat.
 3. Metody i sposoby diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych.
 4. Zasady budowania programów i scenariuszy zajęć.
 5. Niezbędne kompetencje osobiste do prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych.
 6. Wybrane metody pracy, techniki – bajkoterapia, metody twórczego rozwiązywania problemów, metody stosowane w socjoterapii, metody poznawczo – behawioralne.
 7. Przykłady dobrych praktyk w szkole, programów, scenariuszy zajęć, kart pracy. Literatura i przydatne linki.
 8. Współpraca specjalistów z wychowawcami, rodzicami uczniów w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy szkolni.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas spotkania – 4 godz. dydaktyczne: 3 godz. – szkolenie, 1 godz. – dyskusja, wymiana doświadczeń zawodowych, umożliwienie zgłaszania problemów w pracy zawodowej i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.