Planowanie pracy specjalistów w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, w tym pedagoga specjalnego zgodnie z nowymi standardami i aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku 2022/2023.

Scenariusz szkolenia w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

OPIS TEMATU:

     W nowych regulacjach prawa oświatowego znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudnienia specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz podniesienia jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia i wychowania. MEiN wprowadza do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych nowe stanowisko – pedagoga specjalnego.

     Podczas szkolenia przybliżone zostaną zmiany w przepisach prawa oświatowego, dotyczące standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolach, szkołach, aktualne przepisy dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadań specjalistów, wykazu zajęć przez nich prowadzonych oraz dokumentowania ich pracy, w tym pedagoga specjalnego. Przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące planowania i organizacji pracy specjalistów w przedszkolu, szkole.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

  • będą znać zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolach, szkołach,
  • wiedzieć będą jakie zadania mają poszczególni specjaliści w przedszkolu, szkole, w tym pedagoga specjalnego,
  • wiedzieć będą jak dobrze jakościowo organizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej placówce, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
  • poznają praktyczne rozwiązania

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Nowe standardy zatrudniania specjalistów w przedszkolu, szkole – zmiany w przepisach prawa oświatowego (wymiar czasu, kwalifikacje, zakres obowiązków).
  2. Zadania i odpowiedzialność specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, w tym pedagoga specjalnego.
  3. Wykaz zajęć prowadzonych przez poszczególnych specjalistów bezpośrednio z dziećmi, uczniami zgodnie z, aktualnym rozporządzeniem MEiN z dnia 22 lipca 2022.
  4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i wytycznymi MEiN. Przykładowe procedury i dokumenty.
  5. Planowanie pracy specjalistów w przedszkolu, szkole, z uwzględnieniem współpracy z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami dzieci i uczniów.
  6. Dokumentowanie pracy specjalistów w przedszkolu, szkole.

ADRESACI SZKOLENIA:

Specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny + 1 godzina konsultacji (240 minut)

INFORMACJE DODATKOWE:

Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń