Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zapobieganie samookaleczeniom i próbom samobójczym.

Scenariusz szkolenia w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

OPIS TEMATU:

     Tegoroczne kierunki polityki oświatowej państwa podkreślają wagę ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
     Specjaliści są zgodni, że wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka. Dobre zdrowie psychiczne w okresie dzieciństwa jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, dbania o własne zdrowie fizyczne i samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu. Ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi jest więc inwestycją na przyszłość (J. Szymańska, 2014).
     Jest to szczególnie ważny obszar pracy, szczególnie w obecnej dobie kryzysu relacji, rodziny oraz czasu pandemii. Badania wskazują na coraz liczniejsze przypadki problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży, włącznie z zachowaniami autoagresywnymi i próbami samobójczymi. Warto więc wdrożyć w szkołach działania wychowawcze, profilaktyczne w zakresie wzmacniania kondycji psychicznej oparte na współpracy specjalistów, wychowawców i rodziców.
     Podczas szkolenia przybliżone zostaną zasady interwencji w sytuacji samouszkodzeń uczniów, praktyczne rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zasady dobrej współpracy z wychowawcami, rodzicami, a także pojęcia odporności psychicznej, dobrostanu, resilience oraz informacje o pozostałych składowych zdrowia psychicznego. Przedstawione zostaną kierunki pracy szkoły związane z profilaktyką zdrowia psychicznego, przykłady dobrych praktyk, scenariusze zajęć.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • poszerzenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych dzieci młodzieży oraz zaburzeń nastroju
 • poszerzenie umiejętności w zakresie rozpoznawania symptomów zaburzeń nastroju, sygnałów świadczących o zachowaniach autoagresywnych oraz działań interwencyjnych
 • poznanie sposobów wzmacniania odporności psychicznej i dbania o dobrostan uczniów
 • uzyskanie umiejętności planowania i realizacji działań w klasie, szkole w obszarze zdrowia psychicznego we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami uczniów

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Symptomy zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.
 2. Charakterystyka samouszkodzeń: rodzaje, formy, funkcje.
 3. Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających
 4. Wybrane metody pracy z samouszkodzeniami u dzieci i młodzieży.
 5. Zdrowie psychiczne i jego składowe.
 6. Sposoby wzmacniania odporności psychicznej uczniów.
 7. Planowanie i realizacja działań wychowawczo – profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego we współpracy z wychowawcami i rodzicami.
 8. Przykłady dobrych praktyk, materiały edukacyjne, scenariusze zajęć.

ADRESACI SZKOLENIA:

Psycholodzy, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, wychowawcy.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas spotkania – 5 godz. dydaktycznych: 4 godz. – szkolenie, 1 godz. – dyskusja, wymiana doświadczeń zawodowych, umożliwienie zgłaszania problemów w pracy zawodowej i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.