E-DORĘCZENIA w praktyce - obowiązek korzystania z doręczeń elektronicznych od 10 grudnia 2023!

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Szanowni Państwo, 

E-doręczenie to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wprowadzony ustawą o doręczeniach elektronicznych, która weszła w życie 05.10.2021 r.  Ustawa jednak nie obowiązywała w pełni w oświacie do czasu wydania komunikatu ministra ds. informatyzacji wskazującego na terminy obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych m.in. przez podmioty publiczne. Taki komunikat został opublikowany 7.06.2023 r. w Dzienniku Ustaw. W komunikacie ustalono, że jednostki samorządu terytorialnego, ale i samorządowe zakłady budżetowe obowiązane są stosować doręczenia elektroniczne od 10.12.2023 r. 

Tym samym zapraszam na szkolenie, na którym omówimy obowiązki jednostek oświatowych związane z e-doręczeniami, jak również pokażemy, w jaki sposób wdrożyć nowe mechanizmy. Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek mieć adres do e-doręczeń i prowadzić korespondencję w sposób elektroniczny.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wdrożeniem i stosowania e-doręczeń w tym:

 1. Zapoznanie uczestników z nowymi zasadami doręczenia korespondencji w trybie e-doręczeń.
 2. Zdobycie wiedzy czym są e-doręczenia i co je różni od dotychczasowych sposobów wymiany korespondencji, w tym EPUAP-u.
 3. Przygotowanie uczestników do wdrożenia e-doręczeń i ich stosowania.
 4. Zapoznanie uczestników z procedurą korzystania z nowych usług doręczeniowych, tj. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) i publicznej usługi hybrydowej (PUH).

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Ustawa o doręczeniach elektronicznych z 5 października 2021 r. w praktyce. Obowiązujące terminy. Prezentacja multimedialna.
 2. Harmonogram, etapy wdrożenia usługi E-Doręczenia.
 3. Rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
 4. Doręczanie dokumentów elektronicznych: poczta elektroniczna, elektroniczna skrzynka podawcza (ESP), E-Doręczenia. Część warsztatowa. Najlepsze praktyki.
 5. Część warsztatowa – praca z systemem E-Doręczenia w praktyce:
 • logowanie do aplikacji e-doręczenia
 • odbieranie oraz wysyłanie korespondencji
 • podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna w e-doręczeniach
 • wyszukiwanie adresów w BAE
 • załączanie dokumentów do korespondencji
 • nadawanie uprawnień do operacji na skrzynce, obsługa skrzynki
 • integracja z EZD
 • archiwizowanie korespondencji
 • tworzenie roboczej wersji korespondencji
 • wysyłka do wielu adresatów
 • zawieranie umów z operatorem wyznaczonym
 1. Prezentacja programu E-Doręczenia. Funkcjonalności. Konfiguracja. Opcje multimedialne. Integracja z innymi systemami elektronicznymi.
 2. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne. Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie doręczeń elektronicznych.
 3. E-Doręczenia. Kwalifikowana usługa rejestrowana, publiczna i hybrydowa.
 4. Usługa hybrydowa.
 5. Platforma EPUAP2 vs. MObywatel vs. EDoręczenia.
 6. Sposoby podpisywania pism w doręczeniach – rodzaje uwierzytelnień.
 7. KPA a E-doręczenia.
 8. Podpis elektroniczny. Rodzaje, praktyczne wykorzystanie.
 9. Baza Adresów Elektronicznych, skutki prawne.
 10. Pozostawienie pisma bez rozpatrzenia.
 11. Efekt zmian dla Urzędów, Obywatela i Poczty Polskiej. Prawa i obowiązki.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest przeznaczone dla Dyrektorów , Wicedyrektorów placówek oświatowych oraz Pracowników administracji.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs (w wersji online – odpowiedzi na czacie).
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.