Budowanie programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2023/2024 z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     W roku szkolnym 2023/2024 Program wychowawczo – profilaktyczny powinien uwzględniać wytyczne zawarte w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa. Jak co roku, zgodnie z prawem szkoły są zobligowane do diagnozy potrzeb, problemów środowiska szkolnego oraz czynników chroniących i ryzyka dotyczących zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, do 30 września. Wyniki tej diagnozy stanowią podstawę do opracowania Programu lub jego modyfikacji.

     Podczas szkolenia uzyskają Państwo  pomoc w przeprowadzeniu powyższych diagnoz i opracowaniu bądź modyfikacji ww. Programu zgodnie z prawem oświatowym i wytycznymi MEiN. Otrzymają Państwo gotowe narzędzia diagnostyczne, wzory raportów/sprawozdań z diagnoz środowiska szkolnego, czynników ryzyka i chroniących, w zakresie ewaluacji programu, przykładowe zapisy w Programie wychowawczo – profilaktycznym, przykłady dobrych praktyk.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • poznanie kierunków realizacji polityki oświatowej państwa dotyczących programu wychowawczo – profilaktycznego w roku 2023/2024,
 • poznanie przykładowych metod i technik diagnozy potrzeb i problemów środowiska szkolnego oraz czynników ryzyka i czynników chroniących,
 • zapoznanie z głównymi kierunkami pracy szkoły w obszarze profilaktyki i wychowania,
 • doskonalenie umiejętności opracowania programu wychowawczo – profilaktycznego i jego ewaluacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Program wychowawczo – profilaktyczny – podstawy prawne i wytyczne MEiN
 2. Kierunki polityki oświatowej państwa dotyczące wychowania i profilaktyki w szkole w roku 2023/2024
 3. Diagnoza środowiska szkolnego i czynników ryzyka i chroniących dotyczących zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych – przykładowe narzędzia i techniki badawcze, przykładowe sprawozdania/raporty z badań.
 4. Diagnoza potrzeb uczniów.
 5. Przykładowe rozwiązania w zakresie działań wychowawczych, profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych– niezbędne do budowy lub modyfikacji programu.
 6. Przykładowe cele i zadania w programie wychowawczo – profilaktycznym, zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa i wytycznymi MEiN.
 7. Rola i zadania nauczycieli, pedagogów i rodziców w tworzeniu i realizacji programu.
 8. Ogólne uwagi dotyczące realizacji programu wychowawczo –profilaktycznego w szkole.
 9. Ewaluacja programu – sposoby, realizacja wniosków.
 10. Pytania, dyskusja.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół, wicedyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 12.30 – 16.30

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.